Tin mới nhất
Hội Dòng
Nghi thức vào nhà tập tại Grottaferrata

...Trong suối dòng ân sủng ấy Khánh Vân đã đón nhận quyển Thánh Kinh và Hiến Pháp từ tay chị Giám Tỉnh để học hỏi, đào sâu và làm luật...

Tài liệu
Các bài suy niệm Lễ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

...Ai yếu đuối, Kinh Mân Côi đem cho sức mạnh; ai tội lỗi, Kinh Mân Côi dắt về ơn thánh; ai bất hạnh, Kinh Mân Côi giúp bình tĩnh tìm...

Tin tức