Bề Trên Tổng Quyền FMM: Eufemia Glenny

Bề trên tổng quyền là mối dây hiệp nhất của toàn thể Hội Dòng. Ngài linh hoạt đời sống thiêng liêng của Hội Dòng trong tinh thần của thánh Phanxicô và theo đoàn sủng của mẹ Marie de la Passion; khuyến khích sự phát triển và tính năng động tông đồ của Hội Dòng và giữ sự liên lạc với các tỉnh dòng và các cộng đoàn.

Ban tổng cố vấn hợp tác với Bề trên Tổng quyền trong trách nhiệm quản trị, suy nghĩ để mưu ích chung, nhằm linh hoạt đời sống thiêng liêng và tông đồ của toàn thể Hội Dòng.

Bề trên tổng quyền đương nhiệm là chị: Eufemia Glenny, quốc tịch Pêru. Chị đã tham gia sứ vụ truyền giáo tại Pakistan. Chị giữ vai trò Giám tỉnh Pakistan từ năm 2011 - 2014. Chị tham gia vai trò tổng cố vấn từ 2014 - 2022. Và chị được chọn là Bề trên tổng quyền nhiệm kỳ 2022 - 2028.

Các tổng cố vấn