Sơ Lược Các Giai Đoạn Huấn Luyện FMM Việt Nam

Đoàn Sủng của Hội Dòng chúng ta do Thiên Chúa trao phó cho mẹ Marie de la Passion, thúc đẩy chúng ta bước theo Đức Kito, như Người đã hiến mình cho Chúa Cha trong mầu nhiệm Nhập Thể và Vượt Qua để cứu độ thế giới. (HP 2)

Giai Đoạn Bình Minh

Khi một  bạn trẻ được chấp nhận để bắt đầu tìm hiểu đời sống trong Hội dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, bạn trẻ đó sẽ dành một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm để sống trong cộng đoàn của chị em FMM.

Giai Đoạn Tiền Tập

Trong thời gian này, chị cùng với cộng đoàn tìm kiếm xem chị có ơn gọi từ Đức Kito và khả năng sống đời sống ơn gọi FMM hay không. Chị dần khám phá ơn gọi và đoàn sủng của Hội Dòng. Vào cuối giai đoạn này, chị quyết định hoặc là bước vào đời sống tu trì hoặc chọn lựa một con đường khác.

Giai Đoạn Nhà Tập

Giai đoạn Tập Viện kéo dài ít nhất 2 năm, đánh dấu sự khởi đầu trong đời sống thánh hiến. Đây là thời gian đặc biệt của huấn luyện khởi đầu. Mục đích của giai đoạn này nhằm đảm bảo chắc chắn các tập sinh nhận được nền huấn luyện theo đúng Hiến pháp dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, đây cũng là cơ hội cho việc đào sâu ơn gọi của các tập sinh. Cuối giai đoạn này, các tập sinh sẽ tuyên khấn 3 lời khuyên phúc âm Nghèo khó, Vâng lời và Khiết tịnh trong thời hạn 3 năm.

Giai Đoạn Khấn Tạm

Đây là giai đoạn các chị đào sâu đời sống cầu nguyện, trải nghiệm chiều sâu của đời sống cộng đoàn và có thể được gửi đi kinh nghiệm truyền giáo trong một đất nước khác.

Giai Đoạn Khấn Trọn

Trước khi nói lên lời cam kết vĩnh viễn, chị em có thời gian 3 đến 6 tháng để cầu nguyện và nhìn lại hành trình đã qua. Ngay sau khi tuyên khấn vĩnh viễn, chị em nhận bài sai đầu tiên của Bề Trên Tổng Quyền, trao phó cho chị thi hành sứ vụ trong bất cứ một đất nước nào trên thế giới nơi có sự hiện diện của chị em FMM.