Thiên Chúa Ba Ngôi

“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19).

Bình An Cho Anh Em!

Bóng Ngài Còn Đó !

Giới Răn Yêu Thương

“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.” (Ga 15, 9)

Mối Tình Hiệp Thông

“Ai ở lại trong Thầy kẻ ấy sẽ sinh nhiều hoa trái” (Ga 15, 5).

Biết

“Thầy đây nè !”

Đức Giêsu, Con Thiên Chúa

“Qủa thật, người này là Con Thiên Chúa” (Mc 15, 39b)

Hạt Lúa Mục Nát

“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt”.

Neo Của Tôi ở Đâu?

Đền Thờ Cũ! Đền Thờ Mới

Biến Đổi

Sám Hối Canh Tân

“Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. (Mc 1: 15)

Hãy Đến Mà Xem

Theo Ánh Sao Tìm Chúa

Thánh Gia Thất

Thánh Gia Thất là ai? Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cuộc đời Thánh gia đơn sơ, nghèo hèn, để cùng nhau chiêm ngưỡng tinh thần nơi ngôi gia đình nhỏ bé đó!

Lực Hút Của Lời Thưa Vâng

“Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. (Lc 1:38)

Lời Chứng Hôm Nay

“Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”. (Ga 1:26-27)

Vua Tình Yêu

“Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25: 40)

Sức Mạnh Và Sự Khôn Ngoan Của Thiên Chúa

“Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do-thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo …” (1 Cr 10: 23)