Bài học trường đời quan trọng

Việc học cách đánh giá, tiếp thu thông tin có chọn lọc và hiệu quả là một trong những bài học trường đời quan trọng nhất. Một khi không thể biết được, không thể chọn lựa được những điều tốt đẹp trong hàng triệu triệu...

Chỉ số Tử tế

Tại Beliefnet.com, tác giả Sharon Salzberg chia sẻ cuốn “The Kindness Handbook: A Practical Companion” mà bà đã xuất bản năm 2008.

SỨC MẠNH CỦA SỰ TẬP TRUNG

...Con cần phải xác định lại con sẽ trở thành người như thế nào trong 5 năm tới – con đam mê gì nhất, điều gì khiến cho con trăn trở nhiều nhất, điều gì khiến cho con có thể sống chết với nó mà...

KỸ NĂNG SỐNG: BẠN CÓ DÁM LÀ MÌNH KHÔNG?