Thế Nào Là Thuộc Về Thiên Chúa ?

Để thuộc về Chúa, chúng ta chỉ cần lãnh bí tích Thánh Tẩy hay chúng ta cần tin Chúa ? Để thực sự thuộc trọn về Chúa, ta chỉ cần có đức tin hay là sống đức tin ? Cuộc hội thoại trong bài Tin Mừng Mt 22,15-21 sẽ cho ta thấy như thế nào là thuộc trọn về Chúa cách đúng đắn nhất.

 « … của Xêza, trả về Xêza ; của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa (Mt 22,21)

Trong đức tin sâu thẳm, Mẹ Giáo Hội đã chọn bài đọc nói về vua Kyrô, vị vua ngoại giáo, nhưng ngài đã thực thi Lời Chúa qua các việc ông làm và ông sống : «Về Kyrô Ta nói :  « đó là mục tử của Ta » ; nó sẽ làm cho mọi điều Ta muốn được thành tựu khi Ta nói về Giêrusalem : « cho nó được tái thiết » ! và với đề thờ : « hãy được dựng nên ! ». (Is 44,28).  Thiên Chúa gọi vua Kyrô là mục tử của Chúa, vì vua đã làm điều Chúa muốn. Chúa dùng chính vị vua dân ngoại để thực hiện chương trình của Chúa cho dân của Người: giải thoát dân khỏi lưu đày và trở về tái thiết đền thờ. Qua đó giúp cho chúng ta hiểu được thuộc về Chúa không phải giỏi Kinh Thánh để gài bẫy Chúa cách thâm độc như các luật sỹ và biệt phái, nhưng là thực thi Lời Chúa trong Kinh Thánh.

Vâng, Vị Thiên Chúa thật Tối Cao và thật thánh thiện, nhưng lại bị nhóm người xưng danh đạo đức có lòng thâm độc gài bẫy Chúa. Họ tưởng rằng mưu cao thắng thế, nên rào trước Chúa bằng ngôn từ nịnh hót giả tạo để Chúa sập bẫy. Nhưng nào ngờ câu trả lời của Chúa Giêsu khiến họ sửng sốt ! «  của Xêza, trả về Xêza ; của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa (Mt 22,21). Câu trả lời này cho thấy sự rạch ròi trong sự chọn lựa giữa Thiên Chúa quyền lực. Nhưng quyền lực tối cao là chính Chúa.  Vì Thiên Chúa đã khẳng định : « Ta là Đức Chúa, không còn chúa nào khác ; chẳng có ai là Thiên Chúa, ngoại trừ Ta (Is 45,5). Vâng chỉ mình Thiên Chúa là Đấng Duy nhất, tốt lành và thánh thiện. Ngài tín trung với Dân của Ngài như lời đã hứa qua giao ước Sinai. Lời hứa tình thương đó luôn theo ta mãi mãi với lời tuyên xưng trong kinh: « Vinh danh Chúa Cha… từ muôn đời cho đến hiện nay và luôn mãi thiên thu vạn đại. Amen »

Để thuộc trọn về Chúa, ta không chạy theo thành tích và những hình thức bên ngoài, mà là chính thái độ sống từ bên trong tâm hồn trong sáng của chúng ta. Mục đích ta làm mọi việc tông đồ là gì ? Thỏa mãn những ước vọng của mình để tự hào hay là thực thi điều Chúa muốn với mục đích phục vụ và yêu mến? Hôm nay câu trả lời của Chúa cho nhóm quyền lực của Do Thái minh chứng rằng quyền lực tâm tà không thắng nổi năng quyền tình thương của Thiên Chúa. 

Khi được phỏng vấn về thao thức của mình cho Giáo Hội Việt Nam và cho giáo phận Sài gòn qua kỳ họp đại hội thường niên năm 2020, Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng đã nói : « Ngài thao thức cho việc đào tạo người Kito hữu trở thành những tông đồ đầy chất Chúa qua việc biến đổi đời sống của mình nhờ Lời Chúa ». Vậy để thuộc trọn về Chúa, không phải ta chỉ giữ ngày lễ Chúa nhật, hay làm vài việc lành là đủ, nhưng chính là cung cách sống và sống trong hành trình hoán cải tâm lòng của chúng ta. Vì « Chúa chỉ ưng của lễ là lòng thành và thực thi ý Chúa. » Khi chúng ta làm theo điều Chúa muốn thì đó là chúng ta đang thuộc trọn về Chúa như Mẹ Maria của chúng ta. Amen

Anna Phạm Tuyết, fmm.