Video Clip
Chặng thứ Mười Bốn: Táng xác Chúa vào huyệt đá mới - Khu vườn mới
Chặng thứ Mười Bốn: Táng xác Chúa vào huyệt đá mới - Khu vườn mới
Chặng thứ Mười Ba: Đưa xác Chúa xuống khỏi thập giá - Tình yêu mạnh hơn sự chết
Chặng thứ Mười Ba: Đưa xác Chúa xuống khỏi thập giá - Tình yêu mạnh hơn sự chết
Chặng thứ Mười Hai: Chúa Giêsu chết trên thánh giá Bẩy lời cuối cùng
Chặng thứ Mười Hai: Chúa Giêsu chết trên thánh giá Bẩy lời cuối cùng
Chặng thứ Mười Một: Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá -Bên giường người bệnh
Chặng thứ Mười Một: Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá -Bên giường người bệnh
Chặng thứ Mười: Chúa Giêsu bị lột áo - Hiệp nhất và phẩm giá
Chặng thứ Mười: Chúa Giêsu bị lột áo - Hiệp nhất và phẩm giá
Chặng thứ Chín: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba
Chặng thứ Chín: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba
Chặng thứ tám: Chúa Giêsu an ủi dân thành Giêrusalem - Liên đới và ân sủng
Chặng thứ tám: Chúa Giêsu an ủi dân thành Giêrusalem - Liên đới và ân sủng
Chặng thứ Bẩy: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai
Chặng thứ Bẩy: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai
Chặng thứ Sáu Bà: Vêrônica lau mặt Chúa - Tình yêu dịu dàng của người phụ nữ
Chặng thứ Sáu Bà: Vêrônica lau mặt Chúa - Tình yêu dịu dàng của người phụ nữ
Trang 1/2