Giới Thiệu Về Vòng Kết Nối LAUDATO SI

Vòng kết nối Laudato Sí (Laudato Si’ Circles) là những nhóm nhỏ gặp gỡ thường xuyên để làm sâu sắc hơn mối quan hệ với Thiên Chúa là Đấng Tạo hóa và tất cả các thành viên của tạo thành. Họ là những người cam kết thực hiện quá trình hoán cải sinh thái, với tư cách cá nhân và tập thể, với mục tiêu dẫn dắt hành động khẩn thiết của Laudato Si’ tại địa phương.

Vòng kết nối Laudato Si’ được đặt nền tảng của ba trụ cột là cầu nguyện, suy ngẫm về lối sống, và hành động chung.

https://catholicclimatemovement.global/wp-content/uploads/2018/11/praying-hands-st.png

Cầu nguyện

Cầu nguyện với và cho công trình sáng tạo, chẳng hạn như cầu nguyện ngoài trời hay xét mình sinh thái,

https://catholicclimatemovement.global/wp-content/uploads/2018/11/group-of-users-silhouette-icon-st.png

Suy ngẫm

Suy ngẫm về quá trình hoán cải sinh thái đang diễn ra của những người tham gia, đặc biệt đối với các hành động liên quan đến các vấn đề sống và tiêu dùng đơn giản, và

 

https://catholicclimatemovement.global/wp-content/uploads/2018/11/protest-vector-activist-6-st.png

Hành động

Hành động tập thể, chẳng hạn như tham gia hoặc tổ chức các sự kiện, hoạt động cùng cộng đồng địa phương, phủ xanh các cơ sở Công giáo địa phương, thoái vốn nhiên liệu hóa thạch, tham gia vào Mùa Sáng tạo, v.v.

Các vòng kết nối gặp nhau thường xuyên, từ mỗi tuần đến mỗi tháng. Vòng kết nối diễn ra tại gia đình, giáo xứ, nhóm sinh viên, v.v. Nếu bạn đã có một nhóm tại địa phương, đây có thể là một cộng đồng hỗ trợ hữu ích để giúp bạn bắt đầu. Nếu bạn muốn thành lập một nhóm, Vòng kết nối cung cấp các tài liệu bạn cần. (truy cập bằng tiếng Anh, tại https://catholicclimatemovement.global/circles/)