MỘT VÀI SINH HOẠT CỦA CÁC EM

Mời quí chị em xem một vài hình ảnh sinh hoạt của nhà Huynh Đệ Như Nghĩa hiện nay...

MỘT VÀI SINH HOẠT CỦA CÁC EM