Học Hỏi Tông thư - Tự sắc "Porta Fidei" về Năm Ðức Tin

Năm Đức Tin là dịp để chúng ta củng cố đức tin nơi cá nhân mỗi người bằng cách học hỏi đào sâu niềm tin của mình. Cử hành Năm Đức Tin chúng ta hãy cố gắng học hỏi và nỗ lực canh tân đời sống để có thể gặp gỡ Chúa và được biến đổi, nhờ đó cuộc sống chúng ta góp phần loan truyền Chúa cho mọi người... Việc học hỏi sâu rộng Tông Thư Tự Sắc Porta Fidei của Đức Thánh Cha (đã được soạn thảo dưới dạng những câu HỎI-ĐÁP và trắc nghiệm), là cơ hội duyệt lại lịch sử đức tin của chúng ta trong đó có mầu nhiệm khôn lường giữa sự thánh thiện và tội lỗi, để tuyên xưng ngoài miệng, làm chứng và dấn thân công khai, và dẫn tới “việc Loan Báo Tin Mừng cách mới mẻ”.

 

75 CÂU HỎI ĐÁP

Tông thư tự sắc"Porta Fidei" về Năm Ðức Tin

Ban Giáo Lý GP Ban Mê Thuột

 

01. Hỏi: Năm Đức Tin lần thứ I diễn ra dưới triều đại Đức Giáo Hoàng nào?
Thưa: Năm Đức Tin lần thứ I diễn ra dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.

 

02. Hỏi: Năm Đức Tin lần thứ I diễn ra vào năm nào?
Thưa: Năm Đức Tin lần thứ I diễn ra vào năm  1967.

 

03. Hỏi: Năm Đức Tin lần thứ I kỷ niệm sự kiện gì?
Thưa: Năm Đức Tin lần thứ I kỷ niệm 1900 năm tử đạo của 2 thánh Phêrô và Phaolô tông đồ.

 

04. Hỏi: Năm Đức Tin lần thứ II diễn ra dưới triều đại Đức Giáo Hoàng nào?

Thưa: Năm Đức Tin lần thứ II diễn ra dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI.

 

05. Hỏi: Năm Đức Tin lần thứ II kỷ niệm sự kiện gì?
Thưa: Năm Đức Tin thứ II kỷ niệm 50 năm khai mạc Công Đồng chung Vatican II; và 20 năm ban hành sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo.

 

06. Hỏi: Năm Đức Tin sẽ kết thúc vào ngày lễ gì?
Thưa: Năm Đức Tin sẽ kết  thúc vào ngày lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ năm 2013.

 

07. Hỏi: Công đồng Vatican II được Đức Giáo Hoàng nào khai mạc?
Thưa: Công đồng Vatican II được Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII khai mạc.

 

08. Hỏi: Công đồng Vatican II được Đức Giáo Hoàng nào bế mạc?
Thưa: Công đồng Vatican II được  Đức Giáo Hoàng Phaolô VI bế mạc.

 

09. Hỏi: Công đồng Vatican II được khai mạc vào ngày nào?
Thưa: Công đồng Vatican II được khai mạc vào ngày 11 tháng mười năm 1962.

 

10. Hỏi: Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã quyết định triệu tập Công Ðồng Vatican II, bằng văn kiện nào?
Thưa: Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã quyết định triệu tập Công Ðồng Vatican II bằng Tông huấn Ơn Cứu Ðộ Loài Người ("Humanae Salutis”).

 

11. Hỏi: Công đồng Vatican II có bao nhiêu văn kiện?
Thưa: Công đồng Vatican II có 16 văn kiện.

 

12. Hỏi: Công đồng Vatican II có những Hiến Chế nào?
Thưa: - Một là Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh (Sacrosanctum Concilium)
- Hai là Hiến chế tín lý về Giáo Hội (Lumen Gentium)

- Ba là Hiến chế tín lý về Mạc Khải của Thiên Chúa (Dei Verbum)
- Bốn là Hiến chế mục vụ về Giáo Hội trong thế giới ngày nay (Gaudium et Spes)

 

13. Hỏi: Công đồng Vatican II có những Tuyên ngôn nào?
Thưa: - Một là Tuyên ngôn về giáo dục Kitô giáo (Gravissimum Educationis)
- Hai là Tuyên ngôn về liên lạc của Giáo Hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo (Nostra Aetate)
- Ba là Tuyên ngôn về tự do tôn giáo (Dignitatis Humanae)

 

14. Hỏi: Hiến chế là gì?
Thưa: Hiến chế là Bản văn của Công Đồng chung về Tín lý hay Mục vụ. Hiến chế có hiệu lực như một sắc luật cho cả Giáo Hội.

 

15. Hỏi: Tuyên ngôn là gì?
Thưa: Tuyên ngôn là văn kiện của Tòa Thánh giải thích một đạo luật ban hành hay quảng diễn một vấn đề.

 

16. Hỏi: Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo được Đức Giáo Hoàng nào công bố?
Thưa: Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II công bố.

 

17. Hỏi: Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo được công bố năm nào?
Thưa: Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo được công bố năm 1992.

 

18. Hỏi: Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo được công bố với văn kiện gì?
Thưa: Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo được công bố với Tông Hiến ‘Kho Tàng Đức Tin’ (Fidei Depositum ).

 

19. Hỏi: Hội Thánh toàn cầu sẽ khai mạc Năm Đức Tin vào ngày 11 tháng Mười năm 2012, nhân kỷ niệm 50 năm khai mạc Công Đồng Chung Vatican II, tại Việt Nam ngày khai mạc Năm Đức Tin chung ở Giáo Hội Việt Nam sẽ cử hành vào ngày nào?
Thưa: Ở cấp Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Năm Đức Tin sẽ được khai mạc vào ngày 12 tháng Mười năm 2012.

 

20. Hỏi: Ngày khai mạc Năm Đức Tin ở các Giáo Phận là ngày nào?
Thưa: Ngày khai mạc Năm Đức Tin cấp giáo phận là vào ngày Lễ thánh Luca Tông đồ (Ngày 18 tháng 10 năm 2012)

 

21. Hỏi: Ngày khai mạc Năm Đức Tin tại các Giáo xứ là ngày nào?
Thưa: Ngày khai mạc Năm Đức Tin trong toàn thể các giáo xứ toàn quốc là vào ngày Lễ Khánh nhật truyền giáo (Ngày 21 tháng 10 năm 2012).

 

22. Hỏi: Theo tài liệu Hướng dẫn Mục Vụ Cho Năm Đức Tin của Bộ Giáo Lý Đức Tin thì đối với mọi tín hữu, Năm Đức Tin sẽ đem lại một cơ hội tốt để làm gì?
Thưa: - Một là học hỏi kỹ lưỡng những văn kiện chính của Công đồng Vatican II
- Hai là nghiên cứu sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo.

 

23. Hỏi: Theo tài liệu Hướng dẫn Mục Vụ Cho Năm Đức Tin của Bộ Giáo Lý Đức Tin ở cấp giáo xứ, mọi tín hữu được mời gọi làm gì?
Thưa: Mọi tín hữu được mời gọi chuẩn bị Năm Đức Tin bằng cách chuyên chú đọc và suy ngẫm Tự sắc Cánh cửa đức Tin (Porta Fidei) của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI.

 

24. Hỏi: Theo tài liệu Hướng dẫn Mục Vụ Cho Năm Đức Tin của Bộ Giáo Lý Đức Tin các giáo lý viên cần phải làm gì?
Thưa: Các giáo lý viên cần khai thác hơn nữa giáo thuyết phong phú của sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, đồng thời dưới sự hướng dẫn của cha sở, giúp các nhóm tín hữu đọc / và cùng tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của văn kiện quý báunày, để hình thành những cộng đoàn đức tin nhỏ, làm chứng về Chúa Giêsu.

 

25. Hỏi: Theo tài liệu Hướng dẫn Mục Vụ Cho Năm Đức Tin của Bộ Giáo Lý Đức Tin, trong Năm Đức Tin, tu sĩ các Hội dòng và hội viên các Tu đoàn tông đồ được mời gọi làm gì?

Thưa : Họ được mời gọi dấn thân vào công cuộc tân Phúc âm hóa qua việc gắn bó mật thiết hơn nữa với Chúa Giêsu, theo đặc sủng riêng của mình / và trung thành với Đức Thánh Cha cũng như với giáo lý đúng đắn.

 

26. Hỏi: Trong cuộc hội thảo từ ngày mồng 10 đến 13 tháng 7 năm 2012, Ủy Ban Mục Vụ Giới Trẻ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam / đã chọn chủ đề nào cho người trẻ sống Năm Đức Tin?
Thưa: Ủy Ban Mục Vụ Giới Trẻ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam / đã chọn chủ đề cho người trẻ sống Năm Đức Tin là : ‘Cho niềm tin tươi sáng’.

 

27. Hỏi: Câu Thánh Kinh của  Ủy Ban Mục Vụ Giới Trẻ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam /
đã chọn cho người trẻ sống Năm Đức Tin này là gì?
Thưa: Câu Thánh Kinh của Ủy Ban Mục Vụ Giới Trẻ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam / đã chọn cho người trẻ sống Năm Đức Tin là : “Tôi biết tôi tin vào ai” (2 Tm 1,12).

 

28. Hỏi: Ủy ban mục vụ Giới trẻ của HĐGM Việt Nam đã chọn cử hành ngày giới trẻ trong Năm Đức Tin tại các Giáo Phận, Giáo xứ vào ngày nào?
Thưa: Ủy Ban Mục Vụ Giới Trẻ đã chọn ngày 13 tháng 3 năm 2013.

 

29. Hỏi. Trong cuộc Hội thảo do Uỷ ban Mục Vụ Giới trẻ tổ chức tại Hải Phòng (từ 10 đến 12-7-2012) Đức Gm. Giuse Vũ Văn Thiên nhắc lại lời của  Đức Thánh Cha đã viết là: “Một điều quan trọng trong Năm Đức
Tin là duyệt lại lịch sử đức tin của chúng ta, trong đó có một mầu nhiệm khôn lường giữa sự thánh thiện và tội lỗi. Lịch sử thánh thiện cho thấy sự đóng góp lớn lao của những người nam nữ để làm tăng trưởng và phát triển cộng đoàn bằng chứng tá cuộc sống của họ, còn lịch sử tội lỗi phải thúc giục mỗi người hoán cải chân thành và trường kỳ để cảm nghiệm lòng từ bi của Chúa Cha Đấng đến gặp tất cả mọi người” (Porta Fidei, số 13). Duyệt lại đức tin có nghĩa là gì?
Thưa :
-  Một là học hỏi giáo lý.

- Hai là việc nhận ra vị trí của Chúa trong đời mình.
- Ba là việc thể hiện đức tin trong cuộc sống thường ngày.

 

30. Hỏi. “Duyệt lại đức tin” trước hết là học hỏi giáo lý nghĩa là gì?
Thưa: Vì kiến thức “chắp vá” và rời rạc nên nhiều bạn trẻ dễ mất đức tin. Những bạn trẻ xa quê thường rơi vào hai tình huống: một là mất hẳn đức tin; hai là mang một đức tin biến dạng, tổng hợp pha lẫn mê tín dị đoan. Chính vì đức tin lung lạc, mà bạn trẻ quan niệm lệch lạc về tính dục, về luân lý và về thực hành đức tin (đi lễ, lãnh nhận các bí tích…)

 

31. Hỏi: “Duyệt lại đức tin” còn là việc nhận ra vị trí của Chúa trong đời mình nghĩa là thế nào?
Thưa: Câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ: “Các anh bảo Thầy là ai?” luôn mang tính hiện tại đối với các tín hữu. Khi nghiêm túc nhìn lại cách sống đức tin của mình, bạn trẻ nhận ra Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống. Sự hiện diện của Chúa giúp cho bạn trẻ niềm vui và niềm hăng say phấn khởi phụng sự Ngài. Khi cố gắng trả lời câu hỏi “Đức Giêsu là ai?’, người tín hữu cũng cần xác định mình là ai trong mối tương quan với Chúa và với anh chị em, để nhờ đức tin thấm đượm vào cuộc đời, họ được biến đổi nên giống Đấng mà họ tin theo.

 

32. Hỏi: “Duyệt lại đức tin” còn là việc thể hiện đức tin trong cuộc sống thường ngày nghĩa là gì?
Thưa: Như thánh Giacôbê nói: “Đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2,17). Ngày nay, nhiều bạn trẻ sống ích kỷ, khép kín, thiếu tinh thần trách nhiệm nên nhiều tệ nạn xã hội gia tăng … và trong đó thi thoảng cũng có những bạn trẻ là Kitô hữu.

 

33. Hỏi: Trong Tông thư Năm Đức Tin, Đức Giáo Hoàng đã dùng từ "Cánh cửa đức tin". Từ này được trích từ sách nào? (Porta Fidei Số 1) Thưa: Từ "Cánh cửa đức tin" được trích từ Sách Công vụ tông đồ (Xc Cv 14,27).

 

34. Hỏi: "Cánh cửa đức tin" dẫn vào đời sống hiệp thông với Thiên Chúa và vào Giáo Hội vẫn luôn mở rộng cho chúng ta. Việc bước qua cánh cửa ấy kèm theo sự gì? (Porta Fidei Số 1)
Thưa: Việc bước qua cánh cửa ấy kèm theo sự dấn thân trong một hành trình kéo dài suốt đời.

 

35. Hỏi: Đức Giáo Hoàng luôn nhắc nhở về sự cần thiết phải tái khám phá hành trình đức tin / để ngày càng làm nổi bật niềm vui / và lòng hăng say phấn khởi được đổi mới nhờ được gặp gỡ ai? (Porta Fidei Số 2)
Thưa: Gặp gỡ Chúa Giêsu

 

36. Hỏi: Giáo Hội và các vị Mục Tử phải giống như ai, để dẫn đưa con người ra khỏi sa mạc, tiến đến sự sống, hướng về tình bạn với Con Thiên Chúa, về Ðấng ban cho chúng ta sự sống, sự sống sung mãn? (Porta Fidei Số 2)

Thưa: "Giáo Hội và các vị Mục Tử trong Giáo Hội, giống như Chúa Kitô, phải lên đường, để dẫn đưa con người ra khỏi sa mạc, tiến đến sự sống, hướng về tình bạn với Con Thiên Chúa, về Ðấng
ban cho chúng ta sự sống, sự sống sung mãn".

 

37. Hỏi: Chúng ta không thể chấp nhận để cho muối trở nên nhạt / và ánh sáng bị che kín (Xc Mt 5,13-16). Cả con người ngày nay cũng có thể tái cảm thấy nhu cầu như người phụ nữ xứ Samaria đến giếng nước để làm gì? (Porta Fidei Số 3)
Thưa: - Một là lắng nghe Chúa Giêsu, Ðấng mời gọi
- Hai là hãy tin nơi Chúa Giêsu
- Ba là kín múc nơi nguồn mạch của Chúa Giêsu vọt lên dòng nước sự sống.

 

38. Hỏi: Chúng ta phải tìm lại sở thích nuôi dưỡng mình bằng điều gì? (PF Số 3)
Thưa: Chúng ta phải tìm lại sở thích nuôi dưỡng mình bằng Lời Chúa và Bánh Sự Sống.

 

39. Hỏi: Giáo huấn của Chúa Giêsu vẫn còn vang dội mạnh mẽ ngày nay như trước đây: "Các con hãy cố gắng làm việc không phải để được lương thực mau qua, nhưng là lương thực tồn tại mãi mãi" (Ga 6,27). Câu hỏi mà những người nghe Chúa nêu lên cũng là thắc mắc đối với chúng ta ngày nay và chúng ta biết câu trả lời của Chúa Giêsu: "Công việc của Thiên Chúa là: Anh em hãy tin nơi Ðấng mà Ngài đã sai đến" (Ga 6,29). Vì thế, tin nơi Chúa Giêsu Kitô đó là gì? (Porta Fidei Số 3)
Thưa: Tin nơi Chúa Giêsu Kitô / đó là con đường để có thể đạt tới ơn cứu độ một cách vĩnh viễn.

 

40. Hỏi: Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI quyết định ấn định Năm Ðức Tin sẽ bắt đầu từ ngày nào? (Porta Fidei Số 4)
Thưa: Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI quyết định ấn định Năm Ðức Tin sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng Mười năm 2012.

 

41. Hỏi: Trong Năm Đức Tin này / Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI sẽ triệu tập một Thượng Hội Đồng Giám Mục vào tháng 10 năm 2012 với đề tài gì? (Porta Fidei Số 4)
Thưa: Trong Năm Đức Tin này / Đức Giáo Hoàng Bênêdíctô XVI sẽ triệu tập một Thượng Hội Đồng Giám Mục vào tháng 10 năm 2012 với đề tài là / ‘Tái truyền giảng Tin Mừng để thông truyền đức tin Kitô’.

 

42. Hỏi: Khởi sự Năm Ðức Tin trùng với dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II / có thể là một cơ hội thích hợp để chúng ta làm gì? (Porta Fidei Số 5)
Thưa: Để chúng ta hiểu rằng / các văn kiện Công đồng, được các Nghị Phụ để lại như gia sản, "không bị mất giá trị, cũng như vẻ tươi sáng".

 

43. Hỏi: Để hiểu các văn kiện của Công đồng, chúng ta cần đọc các văn kiện ấy thế nào? (Porta Fidei Số 5)
Thưa: Để hiểu các văn kiện của Công đồng, chúng ta cần đọc các văn kiện ấy một cách thích hợp, cần biết rõ và hấp thụ các văn kiện ấy / như những văn bản giá trị / và có tính chất qui phạm của Huấn Quyền Hội Thánh, giữa lòng Truyền Thống của Giáo Hội.

 

44. Hỏi: Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI cảm thấy nghĩa vụ phải nêu cao Công đồng như là gì? (Porta Fidei Số 5)
Thưa: Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI cảm thấy nghĩa vụ phải nêu cao Công đồng / như là hồng ân lớn lao mà Giáo Hội được hưởng trong thế kỷ 20 : trong đó chúng ta được một địa bàn chắc chắn / để định hướng trong con đường của thế kỷ đang mở ra.

 

45. Hỏi: Chính cuộc sống giữa trần thế, các tín hữu được mời gọi làm cho Lời Chân lý mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta được thế nào?(Porta Fidei Số 6)
Thưa: Được chiếu sáng rạng ngời.

 

46. Hỏi: Từ sức mạnh của Chúa phục sinh, Giáo Hội kín múc năng lực để làm gì? (Porta Fidei Số 6)
Thưa: Từ sức mạnh của Chúa phục sinh, Giáo Hội kín múc năng lực / để kiên trì và yêu thương / khắc phục những sầu muộn và khó khăn / và để tỏ lộ mầu nhiệm về Chúa, giữa lòng thế giới, một cách trung thực cho đến khi mầu nhiệm ấy được tỏ lộ / trong ánh sáng sung mãn vào cuối thời gian.

 

47. Hỏi: Năm Ðức Tin là một lời mời gọi thực hiện một cuộc trở về cùng Chúa là ai? (Porta Fidei Số 6)
Thưa: Năm Ðức Tin là một lời mời gọi thực hiện một cuộc trở về cùng Chúa / là Ðấng duy nhất cứu độ thế giới

 

48. Hỏi: Tình yêu của ai thúc bách chúng ta? (Porta Fidei Số 7)
Thưa: Tình yêu của Chúa Kitô thúc bách chúng ta (2 Cr 5,14).

 

49. Hỏi: "Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng ta" : chính tình yêu Chúa Kitô làm đầy tâm hồn chúng ta và thúc đẩy chúng ta làm gì?(Porta Fidei Số 7)
Thưa: "Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng ta" : chính tình yêu Chúa Kitô làm đầy tâm hồn chúng ta và thúc đẩy chúng ta Loan báo Tin Mừng.

 

50. Hỏi: Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta hãy đọc những tác phẩm của ai để tiến tới "cánh cửa đức tin".(Porta Fidei Số 7)
Thưa: Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta hãy đọc những tác phẩm của Thánh Augustinô để tiến tới "cánh cửa đức tin".

 

51. Hỏi: Trong dịp kỷ niệm tốt đẹp này, Đức Giáo Hoàng muốn mời gọi các Giám Mục trên toàn thế giới / hãy hiệp với Người Kế Vị Thánh Phêrô, trong thời điểm ân phúc thiêng liêng mà Chúa ban cho chúng ta, để tưởng niệm điều gì?(Porta Fidei Số 8)
Thưa: Để tưởng niệm Hồng ân đức tin quí giá.

 

52. Hỏi: Đức Giáo Hoàng kêu gọi cần gia tăng suy tư về đức tin để giúp tất cả các tín hữu của Chúa Kitô ý thức hơn và củng cố lòng gắn bó với với điều gì?(PF Số 8)
Thưa: Đức Giáo Hoàng kêu gọi cần gia tăng suy tư về đức tin / để giúp tất cả các tín hữu của Chúa Kitô ý thức hơn và củng cố lòng gắn bó với Tin Mừng.

 

53. Hỏi: Trong Năm Ðức Tin này, Đức Giáo Hoàng kêu gọi các cộng đoàn dòng tu cũng như các giáo xứ, và toàn thể các tổ chức Giáo Hội / hãy tìm cách làm cho việc tuyên xưng kinh gì một cách công khai? (Porta Fidei Số 8)
Thưa: Tuyên xưng Kinh Tin Kính.

54. Hỏi: Chúng ta mong muốn rằng Năm Ðức Tin khơi dậy nơi mỗi tín hữu khát vọng gì? (Porta Fidei Số 9)
Thưa: Chúng ta mong muốn rằng / Năm Ðức Tin khơi dậy nơi mỗi tín hữu / khát vọng Tuyên xưng đức tin trọn vẹn / và với xác tín được đổi mới, trong niềm tín thác và hy vọng.

 

55. Hỏi: Năm Đức Tin sẽ là một cơ hội thích hợp / để tăng cường việc cử hành đức tin trong phụng vụ, đặc biệt là trong Bí tích gì? (Porta Fidei Số 9)
Thưa: Trong Thánh Thể, vốn là 'tột đỉnh mà hoạt động của Giáo Hội hướng tới / và đồng thời cũng là nguồn mạch /  từ đó phát sinh toàn thể năng lực của Giáo Hội"

 

56. Hỏi: Trong Năm Ðức Tin này / sự quyết tâm mà mỗi tín hữu phải biến thành của mình khi tái khám phá điều gì? (PF Số 9)
Thưa: Trong Năm Ðức Tin này / sự quyết tâm mà mỗi tín hữu phải biến thành của mình /  khi tái khám phá nội dung đức tin được tuyên xưng, cử hành, sống và cầu nguyện / và suy tư về chính hành động đức tin.

 

57. Hỏi: Điều gì chỉ rằng hành vi đầu tiên ta đạt đến đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa / và tác động của ơn thánh hành động  / và biến đổi con người ngay từ nội tâm? (Porta Fidei Số 10)
Thưa: Đó là con tim.

 

58. Hỏi: Việc tuyên xưng ngoài miệng cho thấy đức tin bao gồm những việc gì? (Porta Fidei Số 10)
Thưa: Việc tuyên xưng ngoài miệng / cho thấy đức tin bao gồm việc làm chứng và sự dấn thân công khai.

 

59. Hỏi: Việc hiểu biết đức tin dẫn chúng ta vào đâu? (Porta Fidei Số 10)

Thưa: Việc hiểu biết đức tin dẫn chúng ta vào toàn bộ mầu nhiệm cứu độ được Thiên Chúa mạc khải.

 

60. Hỏi: Ðể hiểu biết một cách hệ thống về nội dung đức tin, tất cả mọi người đều có thể tìm thấy ở đâu? (Porta Fidei Số 11)
Thưa: Ðể hiểu biết một cách hệ thống về nội dung đức tin, tất cả mọi người đều có thể tìm thấy trong Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo.

 

61. Hỏi: Ðức Chân Phước Gioan Phaolô II đã viết : Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo này sẽ mang lại một đóng góp quan trọng cho công trình gì? (Porta Fidei Số 11)
Thưa: Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo này sẽ mang lại một đóng góp quan trọng cho công trình Canh tân toàn thể đời sống Giáo Hội.

 

62. Hỏi: Khi tìm hiểu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo / chúng ta khám phá thấy rằng / đức tin được trình bày trong Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo không phải là một lý thuyết, nhưng là gì? (PF  11)

Thưa: Là một cuộc gặp gỡ với Ðấng sống trong Giáo Hội.

 

63. Hỏi: Trong Năm Ðức Tin, Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo có thể là một dụng cụ đích thực nâng đỡ điều gì? (Porta Fidei Số 12)
Thưa: Trong Năm Ðức Tin, Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo có thể là một dụng cụ đích thực nâng đỡ đức tin.

 

64. Hỏi: Đức tin ngày nay đang phải chịu một loạt những vấn nạn đến từ não trạng thay đổi, đặc biệt là những lãnh vực nào? (Porta Fidei Số 12)
Thưa: Là lãnh vực những chinh phục của khoa học và kỹ thuật.

 

65. Hỏi: Giáo Hội không bao giờ sợ chứng minh rằng giữa đức tin và khoa học chân chính không hề có xung đột, vì cả hai đều hướng về sự gì? (Porta Fidei Số 12)
Thưa: Vì cả hai đều hướng về sự thật tuy là bằng những con đường khác nhau.

 

66. Hỏi: Một điều quan trọng trong Năm Ðức Tin là duyệt lại lịch sử đức tin của chúng ta, trong đó có một mầu nhiệm khôn lường giữa sự thánh thiện và tội lỗi. Lịch sử thánh thiện cho thấy sự đóng góp lớn lao của những người nam nữ là gì? (Porta Fidei Số 13)
Thưa: Lịch sử thánh thiện cho thấy sự đóng góp lớn lao của những người nam nữ / để làm tăng trưởng / và phát triển cộng đoàn bằng chứng tá cuộc sống của họ.

 

67. Hỏi: Một điều quan trọng trong Năm Ðức tin là duyệt lại lịch sử đức tin của chúng ta, trong đó có một mầu nhiệm khôn lường giữa sự thánh thiện và tội lỗi. Lịch sử tội lỗi phải thúc giục mỗi người phải làm gì? (Porta Fidei Số 13)
Thưa: Lịch sử tội lỗi phải thúc giục mỗi người hoán cải chân thành và trường kỳ  / để cảm nghiệm lòng từ bi của Chúa Cha  /  Ðấng đến gặp tất cả mọi người.

 

68. Hỏi: Trong Năm Đức Tin này, chúng ta hãy luôn hướng nhìn về ai, "là nguồn gốc và là tận điểm của đức tin" ?(PF Số 13)
Thưa: Trong Năm Đức Tin này, chúng ta hãy luôn hướng nhìn về Chúa Giêsu Kitô, "là nguồn gốc và là tận điểm của đức tin".

 

69. Hỏi: Năm Ðức Tin cũng sẽ là cơ hội thuận tiện để tăng cường chứng tá điều gì? (Porta Fidei Số 14)
Thưa: Năm Ðức Tin cũng sẽ là cơ hội thuận tiện để tăng cường chứng tá Bác ái.

 

70. Hỏi: Ðức tin và đức mến có liên hệ gì với nhau? (Porta Fidei Số 14)
Thưa: Ðức tin không có đức mến thì không mang lại thành quả / và đức mến không có đức tin thì sẽ là một tình cảm luôn tùy thuộc sự nghi ngờ. Ðức tin và đức mến cần có nhau, đức này giúp đức kia thực hiện hành trình của mình.

 

71. Hỏi: Nhờ đức tin, chúng ta có thể nhận ra điều gì nơi những người đang xin tình thương của chúng ta? (Porta Fidei Số 14)
Thưa: Nhờ đức tin, chúng ta có thể nhận ra Tôn nhan Chúa phục sinh / nơi những người đang xin tình thương của chúng ta.

 

72. Hỏi: Thánh Phaolô tông đồ yêu cầu môn đệ Timôthê hãy "tìm kiếm đức tin" (Xc 1 Tm 2,22) và chúng ta cảm thấy lời mời gọi này được gửi đến mỗi người chúng ta để làm gì? (Porta Fidei Số 15)
Thưa: Để không ai trong chúng ta trở nên lười biếng trong đức tin.

 

73. Hỏi: Ðức tin là bạn đồng hành trong cuộc sống, giúp chúng ta làm gì? (Porta Fidei Số 15)
Thưa: - Một là giúp chúng ta nhận thức với một cái nhìn luôn mới mẻ / về những kỳ công mà Thiên Chúa thực hiện nơi chúng ta.
- Hai là giúp chúng ta đón nhận những dấu chỉ thời đại trong hiện tại của lịch sử.

- Ba là thúc đẩy mỗi người chúng ta  / trở thành dấu chỉ sinh động / về sự hiện diện của Ðấng Phục Sinh trong thế giới.

 

74. Hỏi: Cuộc sống của các tín hữu Kitô cảm nghiệm điều gì? (Porta Fidei Số 15)
Thưa: Cuộc sống của các tín hữu Kitô cảm nghiệm cả niềm vui lẫn đau khổ.

 

75. Hỏi: Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI mời gọi chúng ta hãy phó thác thời điểm hồng phúc này cho ai? (Porta Fidei Số 15)
Thưa: Cho Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, được tuyên xưng là "người có phúc" vì Mẹ 'đã tin' (Lc 1,45).

75 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Tông thư - Tự sắc "Porta Fidei" về Năm Ðức Tin


1. Năm Đức Tin lần thứ I diễn ra dưới triều đại Đức Giáo Hoàng nào?

a. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII
b. Đức Giáo hoàng Piô XII
c. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II
d. Đức Giáo hoàng Phaolô VI

2. Năm Đức Tin lần I diễn ra vào năm nào?

a. Năm 1960
b. Năm 1962
c. Năm 1967
d. Năm 1972

3. Năm Đức Tin lần thứ I kỷ niệm sự kiện gì?

a. Kỷ niệm 1950 năm Chúa Giêsu chết để cứu chuộc con người.
b. Kỷ niệm 1900 năm Thánh Phaolô trở lại.
c. Kỷ niệm 1900 năm tử đạo của hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ.
d. Kỷ niệm Ngày kết thúc Công đồng Vatican II.

4. Năm Đức Tin lần II diễn ra dưới triều đại Đức Giáo hoàng nào?

a. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII
b. Đức Giáo hoàng Piô XII
c. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II
d. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI

5. Năm Đức Tin lần thứ II kỷ niệm sự kiện gì? 

a. Kỷ niệm ngày thành lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam.
b. Kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Chung Vatican II.
c. Kỷ niệm 20 Năm ban hành Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo.
d. Chỉ có b và c đúng.

6. Năm Đức Tin sẽ kết thúc vào ngày lễ gì?

a. Lễ Các Thánh Nam Nữ năm 2013.
b. Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ năm 2013.
d. Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội năm 2013.
d. Lễ Giáng Sinh năm 2013.

7. Công đồng Vatican II được Đức Giáo hoàng nào khai mạc?

c. Đức Giáo hoàng Piô XII.
b. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII.
c. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
d. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI.

8. Công đồng Vatican II được Đức Giáo hoàng nào bế mạc?

a. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII.
b. Đức Giáo hoàng Piô XII.
c. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
d. Đức Giáo hoàng Phaolô VI.

9. Công đồng Vatican II được khai mạc vào ngày nào?

a. 11.10.1960
b. 11.10.1962
c. 25.12.1962
d. 01.01.2013

10. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII đã quyết định triệu tập Công Ðồng Vatican II, bằng văn kiện nào?

a. Tông huấn "Humanae Salutis" (Ơn Cứu độ Loài người).
b. Tông thư tự sức “Porta Fedei” (Năm Đức Tin).
c. Thông điệp Redemptor Homilis (Đấng Cứu chuộc Nhân thế).
d. Thông điệp Deus Caritas est (Thiên Chúa là Tình Yêu).

11. Công đồng Vatican II có bao nhiêu văn kiện?

a. 10
b. 12
c. 14
d. 16

12. Công đồng Vatican II có những hiến chế nào?

a. Hiến Chế về Phụng vụ Thánh (Sacrosanctum Concilium).
b. Hiến chế Tín lý về Giáo Hội (Lumen Gentium).
c. Hiến Chế Tín lý về Mạc Khải của Thiên Chúa (Dei Verbum).
d. Hiến chế Mục vụ về Giáo Hội trong thế giới ngày nay (Gaudium et Spes).
e. Cả a, b, c và d đúng.

13. Công đồng Vatican II có những tuyên ngôn nào?

a. Tuyên ngôn về giáo dục Kitô giáo (Gravissimum Educationis).
b.Tuyên ngôn về liên lạc của Giáo Hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo (Nostra Aetate).
c.Tuyên ngôn về tự do tôn giáo (Dignitatis Humanae).
d. Cả a, b và c đúng.

14. Hiến chế là gì?

a. Bản văn của Công đồng chung về Tín lý hay Mục vụ. Hiến chế có hiệu lực như một sắc luật cho cả thế giới.
b. Văn kiện của Toà Thánh giải thích một đạo luật ban hành hay quãng diễn một vấn đề.
c. Văn kiện của Đức Giáo hoàng quảng diễn một vấn đề, đặc biệt một vấn đề do Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới bàn thảo.
d. Văn kiện do Đức Giáo hoàng ký và công bố, thường được viết do chính ngài đọc, ký tên, không có ấn triện.

15. Tuyên ngôn là gì?

a. Văn kiện của Toà Thánh giải thích một đạo luật ban hành hay quãng diễn một vấn đề.
b. Văn kiện do Đức Giáo hoàng ký và công bố, thường được viết do chính ngài đọc, kí tên, không có ấn triện.
c. Văn kiện của Đức Giáo hoàng về một vấn đề, gởi cho cả thế giới, dưới một bức thư chung.
d. Văn kiện của Đức Giáo hoàng quảng diễn một vấn đề, đặc biệt một vấn đề do Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới bàn thảo.

16. Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo được Đức Giáo hoàng nào công bố?

a. Đức Giáo hoàng Piô XII.
b. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII.
c. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
d. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI.

17. Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo được công bố năm nào?

a. Năm 1980
b. Năm 1982
c. Năm 1988
d. Năm 1992

18. Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo được công bố với văn kiện gì?

a. Fidei Depositum (Kho tàng Đức tin).
b. Porta Fidei (Cánh cửa Đức tin). 
c. Rerum Novarum (Tân sự).
d. Mater et Magistra (Mẹ và Thầy).

19. Hội Thánh toàn cầu sẽ khai mạc Năm Đức Tin vào ngày 11-10-2012, nhân kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Chung Vatican II, tại Việt Nam ngày khai mạc Năm Đức Tin chung ở cấp Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ cử hành vào ngày nào?

a. Ngày 7-10-2012.
b. Ngày 12-10-2012.
c. Ngày 18-10-2012.
d. Ngày 21-10-2012.

20. Hỏi: Ngày khai mạc Năm Đức Tin ở các Giáo Phận là ngày nào?

a. Ngày 1 tháng Mười (Lễ Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu).
b. Ngày 7 tháng Mười (Lễ Đức Mẹ Mân Côi)
c. Ngày 18 tháng Mười (Lễ Thánh Luca Tông đồ).
d. Ngày 21 tháng Mười (Lễ Khánh nhật Truyền giáo).

21. Hỏi: Ngày khai mạc Năm Đức Tin tại các Giáo xứ là ngày nào?

a. Ngày 1-10 (Lễ Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu).
b. Ngày 7-10 (Lễ Đức Mẹ Mân Côi)
c. Ngày 18-10 (Lễ Thánh Luca Tông đồ).
d. Ngày 21-10 (Lễ Khánh nhật Truyền giáo).

22. Theo tài liệu Hướng dẫn Mục vụ cho Năm Đức Tin của Bộ Giáo lý Đức tin thì đối với mọi tín hữu, Năm Đức Tin sẽ đem lại một cơ hội tốt để làm gì?

a. Học hỏi kỹ lưỡng những văn kiện chính của Công đồng Vatican II. 
b. Nghiên cứu sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo. 
c. Nghiên cứu những tác phẩm chú giải Thánh Kinh kinh điển.
d. Chỉ có a và b đúng. 

23. Theo tài liệu Hướng dẫn Mục vụ cho Năm Đức Tin của Bộ Giáo lý Đức tin ở cấp giáo xứ, mọi tín hữu được mời gọi làm gì?

a. Chuyên chú đọc và suy ngẫm Tự sắc Cánh cửa Đức tin (Porta Fidei) của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI.
b. Đọc và cầu nguyện với phương pháp Lectio Divina.
c. Sống đời sống đức ái một cách đặc biệt.
d. Chầu Thánh Thể và siêng năng lần hạt Mân Côi.

24. Theo tài liệu Hướng dẫn Mục vụ cho Năm Đức Tin của Bộ Giáo lý Đức tin các giáo lý viên cần phải làm gì?

a. Cần khai thác hơn nữa giáo thuyết phong phú của Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo.
b. Giúp các nhóm tín hữu đọc và cùng tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của văn kiện quý báu này, để hình thành những cộng đoàn đức tin nhỏ, làm chứng về Chúa Giêsu.
c. Phát triển phong trào bảo vệ sự Sống.
d. Chỉ có a và b đúng.

25. Theo tài liệu Hướng dẫn Mục Vụ Cho Năm Đức Tin của Bộ Giáo lý Đức tin, trong Năm Đức Tin, tu sĩ các hội dòng và hội viên các tu đoàn tông đồ được mời gọi làm gì?

a. Dấn thân vào công cuộc tân Phúc Âm hoá qua việc gắn bó mật thiết hơn nữa với Chúa Giêsu, theo đặc sủng riêng của mình và trung thành với Đức Thánh Cha cũng như với giáo lý đúng đắn.
b. Chia sẻ cuộc sống trần thế với những anh chị em nghèo khó.
c. Giúp cho mọi người được biết Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót.
d. Cả a, b và c đúng.

26. Trong cuộc hội thảo (từ ngày 10 đến 13-7-2012), Uỷ ban Mục vụ Giới trẻ HĐGMVN đã chọn chủ đề nào cho người trẻ sống Năm Đức Tin?

a. Cho niềm tin tươi sáng.
b. Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô. 
c. Chúa Kitô, niềm hy vọng của người trẻ.
d. Chúa Kitô, nguồn sống mới.

27. Câu Thánh Kinh của Uỷ ban Mục vụ Giới trẻ HĐGMVN đã chọn cho người trẻ sống Năm Đức Tin này là gì?

a. “Tôi biết tôi tin vào ai” (2 Tm 1,12).
b. “Yêu thương là chu toàn lề luật” (Rm 13,1).    
c. “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga  4,16).  
d. “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6).

28. Trong cuộc hội thảo từ ngày mồng 10 đến 13 tháng 7 năm 2012 của Uỷ ban Mục vụ Giới trẻ Hội đồng Giám mục Việt Nam, các tham dự viên đã chọn ngày nào là ngày giới trẻ trong Năm Đức Tin tại các giáo phận và giáo xứ?

a. Ngày 25-2-2013.
b. Ngày 1-3-2013.
c. Ngày 13-3-2013.
d. Ngày 19-3-2013.

29. Trong cuộc Hội thảo do Uỷ ban Giới trẻ tổ chức tại Hải Phòng (từ 10 đến 12-7-2012) Đức Gm. Giuse Vũ Văn Thiên nhắc lại lời của  Đức Thánh Cha đã viết là: “Một điều quan trọng trong Năm Đức Tin là duyệt lại lịch sử đức tin của chúng ta, trong đó có một mầu nhiệm khôn lường giữa sự thánh thiện và tội lỗi. Lịch sử thánh thiện cho thấy sự đóng góp lớn lao của những người nam nữ để làm tăng trưởng và phát triển cộng đoàn bằng chứng tá cuộc sống của họ, còn lịch sử tội lỗi phải thúc giục mỗi người hoán cải chân thành và trường kỳ để cảm nghiệm lòng từ bi của Chúa Cha Đấng đến gặp tất cả mọi người” (Porta Fidei, số 13). Duyệt lại đức tin có nghĩa là gì?

a. Là học hỏi giáo lý. 
b. Là việc nhận ra vị trí của Chúa trong đời mình. 
c. Là việc thể hiện đức tin trong cuộc sống thường ngày. 
d. Cả a, b và c đúng.

30. “Duyệt lại đức tin” vì sao trước hết là học hỏi giáo lý?

a. Vì kiến thức “chắp vá” và rời rạc nên nhiều bạn trẻ dễ mất đức tin.
b. Vì những bạn trẻ xa quê thường rơi vào 2 tình huống: một là mất hẳn đức tin; hai là mang một đức tin biến dạng, tổng hợp pha lẫn mê tín dị đoan. 
c. Vì đức tin lung lạc, mà bạn trẻ quan niệm lệch lạc về tính dục, về luân lý và về thực hành đức tin (đi lễ, lãnh nhận các bí tích…).
d. Cả a, b và c đúng.

31. “Duyệt lại đức tin” vì sao còn là việc nhận ra vị trí của Chúa trong đời mình? 

a. Vì khi nghiêm túc nhìn lại cách sống đức tin của mình, bạn trẻ nhận ra Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống.
b. Sự hiện diện của Chúa giúp cho bạn trẻ niềm vui và niềm hăng say phấn khởi phụng sự Ngài.
c. Vì người tín hữu cũng cần xác định mình là ai trong mối tương quan với Chúa và với anh chị em, để nhờ đức tin thấm đượm vào cuộc đời, họ được biến đổi nên giống Đấng mà họ tin theo.
d. Cả a, b và c đúng.

32. “Duyệt lại đức tin” vì sao còn là việc thể hiện đức tin trong cuộc sống thường ngày?

a. Như Thánh Giacôbê nói: “Đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2,17). 
b. Chứng thực mình là người tốt.
c. vì Muốn bắt chước mọi người.
d. Chỉ có a và b đúng. 

33. Trong Tông thư Năm Đức Tin, Đức Giáo hoàng đã dùng từ "Cánh cửa Đức tin". Từ này được trích từ sách nào? (Porta Fidei, số 1)

a. Sách Công vụ Tông đồ.
b. Thư gởi tín hữu Dothái.
c. Thư gởi tín hữu Rôma.
d. Sách Khải Huyền.

34. "Cánh cửa Đức tin" (x. Cv 14,27) dẫn vào đời sống hiệp thông với Thiên Chúa và vào Giáo Hội vẫn luôn mở rộng cho chúng ta. Việc bước qua cánh cửa ấy kèm theo sự gì? (Porta Fidei, số 1)

a. Sự dấn thân trong một hành trình kéo dài suốt đời.
b. Lời hứa Nước Trời.
c. Lời hứa sẽ được sự sống vĩnh cửu.
d. Sẽ được sự bình an chân thật.

35. Đức Giáo hoàng luôn nhắc nhở về sự cần thiết phải tái khám phá hành trình đức tin để ngày càng làm nổi bật niềm vui và lòng hăng say phấn khởi được đổi mới nhờ được gặp gỡ ai? (Porta Fidei, số 2)

a. Anh em.
b. Chúa Giêsu.
c. Giáo Hội.
d. Thiên Chúa.

36. Trong bài giảng Thánh Lễ khai mạc triều đại Giáo Hoàng, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã nói: "Giáo Hội nói chung và các vị Mục Tử trong Giáo Hội, giống như ai, phải lên đường, để dẫn đưa con người ra khỏi sa mạc, tiến đến sự sống, hướng về tình bạn với Con Thiên Chúa, về Ðấng ban cho chúng ta sự sống, sự sống sung mãn" (Porta Fidei, số 2)

a. Người mục tử.
b. Chúa Kitô.
c. Các tông đồ.
d. Các ngôn sứ.

37. Chúng ta không thể chấp nhận để cho muối trở nên nhạt và ánh sáng bị che kín (x. Mt 5,13-16). Cả con người ngày nay cũng có thể tái cảm thấy nhu cầu như người phụ nữ xứ Samaria đến giếng nước để làm gì? (Porta Fidei, số 3)

a. Lắng nghe Chúa Giêsu, Ðấng mời gọi.  
b. Tin nơi Chúa Giêsu. 
c. Kín múc nơi nguồn mạch của Chúa Giêsu vọt lên dòng nước sự sống.
d. Cả a, b và c đúng.

38. Chúng ta phải tìm lại sở thích nuôi dưỡng mình bằng điều gì? (Porta Fidei, số 3)

a. Lời Chúa.
b. Bánh Sự Sống.
c. Đức ái.    
d. Chỉ có a và b đúng.

39. Giáo huấn của Chúa Giêsu vẫn còn vang dội mạnh mẽ ngày nay như trước đây: "Các con hãy cố gắng làm việc không phải để được lương thực mau qua, nhưng là lương thực tồn tại mãi mãi" (Ga 6,27). Câu hỏi mà những người nghe Chúa nêu lên cũng là thắc mắc đối với chúng ta ngày nay và chúng ta biết câu trả lời của Chúa Giêsu: "Công việc của Thiên Chúa là: Anh em hãy tin nơi Ðấng mà Ngài đã sai đến" (Ga 6,29). Vì thế, tin nơi Chúa Giêsu Kitô đó là gì? (Porta Fidei, số 3)

a. Con đường để có thể đạt tới ơn cứu độ một cách vĩnh viễn.
b. Đạt được hạnh phúc.
c. Cùng đích của con người
d. Sống bác ái với mọi người.

40. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI quyết định ấn định Năm Ðức Tin sẽ bắt đầu từ ngày nào? (Porta Fidei, số 4)

a. Ngày 11-10-2012
b. Ngày 8-12-1012
c. Ngày 25-12-1012
d. Ngày 1-1-2013

41. Trong Năm Đức Tin này, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI sẽ triệu tập một Thượng HÐGM vào tháng 10-2012 với đề tài gì? (Porta Fidei, số 4)

a. Về Lời Chúa.
b. Tái truyền giảng Tin Mừng để thông truyền đức tin Kitô.
c. Thánh Thể.
d. Ơn gọi và sứ mệnh của các tín hữu giáo dân trong Giáo Hội và trong thế giới.

42. Khởi sự Năm Ðức Tin trùng với dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Chung Vatican II có thể là một cơ hội thích hợp để chúng ta làm gì? (Porta Fidei, số 5)

a. Tuyên xưng đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận.
b. Sống chứng nhân cho Chúa Giêsu Kitô giữa lòng thế giới đang tục hoá.
c. Hiểu rằng các văn kiện Công đồng, được các nghị phụ để lại như gia sản, "không bị mất giá trị, cũng như vẻ tươi sáng". 
d. Cả a, b và c đúng.

43. Để hiểu các văn kiện của Công đồng, chúng ta cần đọc các văn kiện ấy thế nào? (Porta Fidei, số 5)

a. Một cách thích hợp.
b. Cần biết rõ. 
c. Hấp thụ các văn kiện ấy. 
d. Cả a, b và c đúng.

44. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI cảm thấy nghĩa vụ phải nêu cao Công đồng như là gì? (Porta Fidei, số 5)

a. Hồng ân lớn lao mà Giáo Hội được hưởng trong thế kỷ 20.
b. Một địa bàn chắc chắn để định hướng trong con đường của thế kỷ đang mở ra".
c. Trách nhiệm phải thi hành.
d. Chỉ có a và b đúng.

45. Chính cuộc sống giữa trần thế, các tín hữu được mời gọi làm cho Lời Chân lý mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta được thế nào? (Porta Fidei, số 6)

a. Chiếu sáng rạng ngời.
b. Công bố cho mọi người.
c. Thiên Chúa chúc lành.
d. Hiệp thông với mọi người.

46. Từ sức mạnh của Chúa phục sinh, Giáo Hội kín múc năng lực để làm gì? (Porta Fidei, số 6)

a. Kiên trì và yêu thương khắc phục những sầu muộn và khó khăn.
b. Để tỏ lộ mầu nhiệm về Chúa, giữa lòng thế giới, một cách trung thực cho đến khi mầu nhiệm ấy được tỏ lộ trong ánh sáng sung mãn vào cuối thời gian.
c. Để hiệp nhất với mọi người trên toàn thế giới.
d. Chỉ có a và b đúng.

47. Năm Ðức Tin là một lời mời gọi thực hiện một cuộc trở về cùng Chúa là ai? (Porta Fidei, số 6)

a. Đấng tạo dựng nên vũ trụ.
b. Ðấng duy nhất cứu độ thế giới.
c. Đấng giải phóng dân tộc Ítraen.
d. Đấng mà các ngôn sứ đã tiên báo.

48. Tình yêu của ai thúc bách chúng ta? (Porta Fidei, số 7)

a. Nhân loại.
b. Đấng tạo dựng.
c. Chúa Kitô.
d. Mẹ Maria.

49. "Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng ta" (2 Cr 5,14): chính tình yêu Chúa Kitô làm đầy tâm hồn chúng ta và thúc đẩy chúng ta làm gì? (Porta Fidei, số 7)

a. Xây dựng xã hội tốt đẹp.
b. Khai trí mọi người.
c. Loan báo Tin Mừng.
d. Chăm lo cho những người nghèo khổ.

50. Đức Giáo hoàng mời gọi chúng ta hãy đọc những tác phẩm của ai để tiến tới "cánh cửa đức tin". (Porta Fidei, số 7)

a. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
b. Thánh Têrêxa Avila.
c. Thánh Augustinô.
d. Thánh Tôma Aquinô.

51. Trong dịp kỷ niệm tốt đẹp này, Đức Giáo hoàng muốn mời gọi các Giám Mục trên toàn thế giới hãy hiệp với Người Kế Vị Thánh Phêrô, trong thời điểm ân phúc thiêng liêng mà Chúa ban cho chúng ta, để tưởng niệm điều gì? (Porta Fidei, số 8)

a. Cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. 
b. Hồng ân đức tin quí giá. 
c. Năm Thánh cứu độ.
d. Cả a, b và c đúng.

52. Đức Giáo hoàng kêu gọi cần gia tăng suy tư về đức tin để giúp tất cả các tín hữu của Chúa Kitô ý thức hơn và củng cố lòng gắn bó với với điều gì? (Porta Fidei, số 8)

a. Thánh Thể.
b. Tin Mừng.
c. Giáo Hội.
d. Chúa Kitô.

53. Trong Năm Ðức Tin này, Đức Giáo hoàng kêu gọi các cộng đoàn dòng tu cũng như các giáo xứ, và toàn thể các tổ chức Giáo Hội hãy tìm cách làm cho việc tuyên xưng kinh gì một cách công khai? (Porta Fidei, số 8)

a. Kinh Lạy Cha.
b. Kinh Tin.
c. Kinh Tin Kính. 
d. Kinh Cầu Trái Tim Chúa Giêsu. 

54. Chúng ta mong muốn rằng Năm Ðức Tin khơi dậy nơi mỗi tín hữu khát vọng gì? (Porta Fidei, số 9)

a. Tuyên xưng đức tin trọn vẹn và với xác tín được đổi mới, trong niềm tín thác và hy vọng. 
b. Được sống hạnh phúc với Thiên Chúa.
c. Được hiệp thông với mọi chi thể đau khổ của Chúa Kitô.
d. Được loan báo tin mừng một cách tự do.

55. Năm Đức Tin sẽ là một cơ hội thích hợp để tăng cường việc cử hành đức tin trong phụng vụ, đặc biệt là trong Bí tích gì? (Porta Fidei, số 9)

a. Thánh Tẩy. 
b. Thánh Thể.
c. Sám Hối.
d. Truyền Chức Thánh

56. Trong Năm Ðức Tin này sự quyết tâm mà mỗi tín hữu phải biến thành của mình khi tái  khám phá điều gì? (Porta Fidei, số 9)

a. Nội dung đức tin được tuyên xưng.
b. Cử hành, sống và cầu nguyện. 
c. Suy tư về chính hành động đức tin.
d. Cả a, b và c đúng.

57. Điều gì chỉ rằng hành vi đầu tiên ta đạt đến đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa và tác động của ơn thánh hành động và biến đổi con người ngay từ nội tâm? (Porta Fidei, số 10)

a. Con tim. 
b. Lòng mộ mến.
c. Sự tin tưởng    .
d. Đức ái.

58. Việc tuyên xưng ngoài miệng cho thấy đức tin bao gồm những việc gì? (Porta Fidei, số 10)

a. Làm chứng. 
b. Dấn thân công khai.
c. Sống tình thân ái.
d. Chỉ có a và b đúng.

59. Việc hiểu biết đức tin dẫn chúng ta vào đâu? (Porta Fidei, số 10)

a. Toàn bộ mầu nhiệm cứu độ được Thiên Chúa mạc khải. 
b. Năm Đức Tin.
c. Tình yêu của Thiên Chúa.
d. Kinh Tin Kính.

60. Ðể hiểu biết một cách hệ thống về nội dung đức tin, tất cả mọi người đều có thể tìm thấy ở đâu? (Porta Fidei, số 11)

a. Kinh Tin Kính các Tông đồ.
b. Các văn kiện của Công đồng chung Vatican II.
c. Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo.
d. Cả a, b và c đúng.

61. Ðức Chân phước Gioan Phaolô II đã viết: Sách Giáo lý này sẽ mang lại một đóng góp quan trọng cho công trình gì? (Porta Fidei, số 11)

a. Hoà giải giữa các dân tộc.
b. Phát triển các dân tộc.
c. Canh tân toàn thể đời sống Giáo Hội. 
d. Hiệp nhất các tin hữu tin vào Thiên Chúa.

62. Khi tìm hiểu Sách Giáo lý chúng ta khám phá thấy rằng đức tin được trình bày trong Sách Giáo lý không phải là một lý thuyết, nhưng là gì? (Porta Fidei, số 11)

a. Một cuộc gặp gỡ với Ðấng sống trong Giáo Hội. 
b. Một chương trình sống cụ thể.
c. Một trải nghiệm của người Kitô.
d. Ân sủng dành cho mỗi người.

63. Trong Năm Ðức Tin, Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo có thể là một dụng cụ đích thực nâng đỡ điều gì? (Porta Fidei, số 12) 

a. Đức tin.
b. Đời sống tinh thần của người trẻ.
c. Kiến thức thực hành hằng ngày.
d. Sự kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô.

64. Đức tin ngày nay đang phải chịu một loạt những vấn nạn đến từ não trạng thay đổi, đặc biệt là những lĩnh vực nào? (Porta Fidei, số 12) 

a. Khoa học.
b. Nghệ thuật.
c. Kỹ thuật.
d. Chỉ có a và c đúng.

65. Giáo Hội không bao giờ sợ chứng minh rằng giữa đức tin và khoa học chân chính không hề có xung đột, vì cả hai đều hướng về sự gì? (Porta Fidei, số 12) 

a. Nâng cao nhận thức của con người.
b. Sự thật.
c. Giúp đỡ con người trước những thảm họa của thiên nhiên.
d. Cải thiện đời sống của phần đông nhân loại.

66. Một điều quan trọng trong Năm Ðức Tin là duyệt lại lịch sử đức tin của chúng ta, trong đó có một mầu nhiệm khôn lường giữa sự thánh thiện và tội lỗi. Lịch sử thánh thiện cho thấy sự đóng góp lớn lao của những người nam nữ là gì? (Porta Fidei, số 13)

a. Làm tăng trưởng và phát triển cộng đoàn bằng chứng tá cuộc sống của họ. 
b. Sống công bằng bác ái.
c. Sống yêu thương mọi người.
d. Làm giảm nhẹ những đau khở của những người bị bỏ rơi.


67. Một điều quan trọng trong Năm Ðức Tin là duyệt lại lịch sử đức tin của chúng ta, trong đó có một mầu nhiệm khôn lường giữa sự thánh thiện và tội lỗi. Lịch ử tội lỗi phải thúc giục mỗi người phải làm gì? (Porta Fidei, số 13)

a. Hoán cải chân thành và trường kỳ để cảm nghiệm lòng từ bi của Chúa Cha Ðấng đến gặp tất cả mọi người.
b. Từ bỏ tội lỗi của mình.
c. Ăn chay và cầu nguyện cho tội lỗi của mình và của tha nhân.
d. Yêu thương mọi người như chính mình.

68. Trong thời điểm này, chúng ta hãy luôn hướng nhìn về ai,"là nguồn gốc và là tận điểm của đức tin"? (Porta Fidei, số 13)

a. Mẹ Maria.
b. Thiên Chúa.
c. Chúa Giêsu Kitô.
d. Đức Giáo hoàng.

69. Năm Ðức Tin cũng sẽ là cơ hội thuận tiện để tăng cường chứng tá điều gì? (Porta Fidei, số 14)

a. Bác ái.    
b. Đức tin.
c. Sự hiệp thông.
d. Sự hiệp nhất.

70. Ðức tin không có đức mến thì không mang lại thành quả và đức mến không có đức tin thì sẽ là một tình cảm luôn tùy thuộc sự nghi ngờ. Ðức tin và đức mến cần có nhau, đức này giúp đức kia thực hiện hành trình của mình. Đúng hay sai? (Porta Fidei, số 14)

a. Đúng.    
b. Sai

71. Nhờ đức tin, chúng ta có thể nhận ra điều gì nơi những người đang xin tình thương của chúng ta? (Porta Fidei, số 14)

a. Tôn nhan Chúa Phục Sinh.
b. Anh em của mình.
c. Lòng yêu thương.
d. Cả a, b và c đúng.

72. Thánh Phaolô Tông Đồ yêu cầu môn đệ Timôthê hãy "tìm kiếm đức tin" (x. 1 Tm 2,22) và chúng ta cảm thấy lời mời gọi này được gửi đến mỗi người chúng ta để làm gì? (Porta Fidei, số 15)

a. Không ai trong chúng ta trở nên lười biếng trong đức tin.
b. Lớn mạnh trong đức tin.
c. Không mất đức tin.
d. Kiên vững trong đức tin giưa bao cám dỗ thử thách.

73. Ðức tin là bạn đồng hành trong cuộc sống, giúp chúng ta làm gì? (Porta Fidei, số 15)

a. Nhận thức với một cái nhìn luôn mới mẻ về những kỳ công mà Thiên Chúa thực hiện nơi chúng ta.
b. Đón nhận những dấu chỉ thời đại trong hiện tại của lịch sử.
c. Thúc đẩy mỗi người chúng ta trở thành dấu chỉ sinh động về sự hiện diện của Ðấng Phục Sinh trong thế giới.
d. Cả a, b và c đúng.

74. Cuộc sống của các tín hữu Kitô cảm nghiệm điều gì? (Porta Fidei, số 15)

a. Sự thanh thản.
b. Niềm vui. 
c. Đau khổ.
d. Chỉ có b và c đúng.

75. Đức Giáo hoàng mời gọi chúng ta hãy phó thác thời điểm hồng phúc này cho ai? (Porta Fidei, số 15)

a. Chúa Cha.
b. Chúa Thánh Thần.
c. Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.
d. Các Hội Đồng Giám Mục.

***

Giải đáp
75 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Tông thư - Tự sắc "Porta Fidei" về Năm Ðức Tin

1. d. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI
2. c. Năm 1967
3. c. Kỷ niệm 1900 tử đạo của 2 thánh Phêrô và Phaolô tông đồ
4. d. Đức Giáo Hoàng Bênêdíctô XVI
5. d. Chỉ có b và c đúng(Porta Fidei Số 4)
6. b. Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ năm 2013
7. b. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII
8. d. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI
9. b. 11.10.1962
10. a. Tông huấn "Humanae Salutis" (Ơn Cứu độ Loài người)
11. d. 16
12. e. Cả a, b, c và d đúng.
13. d. Cả a, b và c đúng.
14. a. Bản văn của Công đồng chung về Tín lý hay Mục vụ. Hiến chế có hiệu lực như một sắc luật cho cả thế giới.
15. a. Văn kiện của Toà Thánh giải thích một đạo luật ban hành hay quãng diễn một vấn đề.
16. c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
17. d. Năm 1992
18. a. Fidei Depositum (Kho tàng Đức tin)
19. b. Ngày 12-10-2012.
20. c. Ngày 18-10-2012 (Lễ Thánh Luca Tông đồ)
21. d. Ngày 21-10-2012 (Lễ Khánh nhật Truyền giáo).
22. d. Chỉ có a và b đúng. 
23. a. Chuyên chú đọc và suy ngẫm Tự sắc Cánh cửa Đức tin (Porta Fidei) của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI.
24. d. Chỉ có a và b đúng.
25. a. Dấn thân vào công cuộc tân Phúc âm hóa qua việc gắn bó mật thiết hơn nữa với Chúa Giêsu, theo đặc sủng riêng của mình / và trung thành với Đức Thánh Cha cũng như với giáo lý đúng đắn.
26. a. Cho niềm tin tươi sáng
27. a. “Tôi biết tôi tin vào ai” (2 Tm 1,12)
28. c. Ngày 13 tháng Ba 2013.
29. d. Cả a, b và c đúng.
30. d. Cả a, b và c đúng.
31. d. Cả a, b và c đúng.
32. a. Như thánh Giacôbê nói: “Đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2,17). 
33. a. Sách Công vụ tông đồ (x. Cv 14,27) (Porta Fidei, số 1)
34. a. Sự dấn thân trong một hành trình kéo dài suốt đời (Porta Fidei, số 1)
35. b. Chúa Giêsu (Porta Fidei, số 2)
36. b. Chúa Kitô (Porta Fidei, số 2)
37. d. Cả a, b và c đúng (Porta Fidei, số 3)
38. d. Chỉ có a và b đúng (Porta Fidei, số 3)
39. a. Con đường để có thể đạt tới ơn cứu độ một cách vĩnh viễn (Porta Fidei, số 3)
40. a. Ngày 11-10-2012 (Porta Fidei, số 4)
41. b.Tái truyền giảng Tin Mừng để thông truyền đức tin Kitô. (Porta Fidei, số 4)
42. c. Hiểu rằng các văn kiện Công đồng, được các Nghị Phụ để lại như gia sản, "không bị mất giá trị, cũng như vẻ tươi sáng". (Porta Fidei, số 5)
43. d. Cả a, b và c đúng (Porta Fidei, số 5)
44. d. Chỉ có a và b đúng (Porta Fidei, số 5)
45. a. Chiếu sáng rạng ngời (Porta Fidei, số 6)
46. d. Chỉ có a và b đúng (Porta Fidei, số 6)
47. b. Ðấng duy nhất cứu độ thế giới (Porta Fidei, số 6)
48. c. Chúa Kitô (Porta Fidei, số 7)
49. c. Loan báo Tin Mừng (Porta Fidei, số 7)
50. c. Thánh Augustinô (Porta Fidei, số 7)
51. b. Hồng ân đức tin quí giá (Porta Fidei, số 8)
52. b. Tin Mừng (Porta Fidei, số 8)
53. c. Kinh Tin Kính (Porta Fidei, số 8)
54. a. Tuyên xưng đức tin trọn vẹn và với xác tín được đổi mới, trong niềm tín thác và hy vọng (Porta Fidei, số 9)
55. b. Thánh Thể (Porta Fidei, số 9)
56. d. Cả a, b và c đúng (Porta Fidei, số 9)
57. a. Con tim (Porta Fidei, số 10)
58. d. Chỉ có a và b đúng (PF Số 10)
59. a. Toàn bộ mầu nhiệm cứu độ được Thiên Chúa mạc khải (Porta Fidei, số 10)
60. c. Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo  (Porta Fidei Số 11)
61. c. Canh tân toàn thể đời sống Giáo Hội  (Porta Fidei Số 11)
62. a. Một cuộc gặp gỡ với Ðấng sống trong Giáo Hội.  (Porta Fidei Số 11)
63. a. Đức tin (Porta Fidei, số 12) 
64. d. Chỉ có a và c đúng (Porta Fidei, số 12) 
65. b. Sự thật (Porta Fidei, số 12) 
66. a. Làm tăng trưởng và phát triển cộng đoàn bằng chứng tá cuộc sống của họ. (Porta Fidei, số 13)
67. a. Hoán cải chân thành và trường kỳ để cảm nghiệm lòng từ bi của Chúa Cha Ðấng đến gặp tất cả mọi người. (Porta Fidei, số 13)
68. c. Chúa Giêsu Kitô (Porta Fidei, số 13)
69. a. Bác ái (Porta Fidei, số 14)
70. a. Đúng (Porta Fidei, số 14)
71. a. Tôn nhan Chúa Phục Sinh (Porta Fidei, số 14)
72. a. Không ai trong chúng ta trở nên lười biếng trong đức tin. (Porta Fidei, số 15)
73. d. Cả a, b và c đúng (Porta Fidei, số 15)
74. d. Chỉ có b và c đúng (Porta Fidei, số 15)
75. c. Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (Porta Fidei, số 15)