Đời sống Cộng đoàn trên nền tảng đức tin và đời sống thánh hiến.

Bản chất đời sống thánh hiến là dám sống trước mầu nhiệm Nước Trời, là lựa chọn nguyên lý toàn vẹn với niềm hy vọng vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa...

Trong lần giảng tĩnh tâm cho các chị em FMM, sau khi công bố Lời Chúa Mt 6: 25-34, cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn, OP đề cập đến căn bệnh của thế giới hiện đại: chúng ta sống trong thế giới đa nguyên, trong môi trường toàn cầu hóa… chúng ta sống trong nền văn hóa nhanh, khuynh hướng chọn chủ nghĩa tương đối, tìm thái độ thích ứng, dung hòa, đánh mất cội nguồn… Căn nguyên sâu xa có lẽ từ thời khoa học thực nghiệm ra khỏi sự hướng dẫn của triết học và thần học. Điều này tạo nên sự lầm lẫn giữa “cái tổng số” và “cái toàn thể”. “Tổng số” chỉ là cộng các thành phần trong khi “Toàn thể” thì luôn có “cái dáng” “cái hồn” “cái duyên” “cái cấu trúc riêng”. Đối tượng của khoa học thực nghiệm là những gì đo đếm được, loay hoay với “lượng tính” mà không bắt được “phẩm tính” của thực tại.

Mỗi người chúng ta luôn có một sự lựa chọn: hành động theo nguyên lý toàn vẹn hay hành động theo nguyên lý thích nghi. Nguyên lý toàn vẹn buộc chúng ta tôn trọng ý nghĩa đích thực, trọn vẹn của hành vi, lời nói, cách ứng xử… mọi sự đều có giá trị khách quan và căn bản. Tôn trọng nguyên lý toàn vẹn là khi chúng ta chấp nhận mình là người được lãnh nhận chân lý, mọi sự được Thiên Chúa sáng tạo trong Ngôi Lời. Khi chúng ta dùng nguyên lý thích nghi mà phá bỏ nguyên lý toàn vẹn để nhằm tới hiệu quả cách dễ dàng hơn là lấn sân sang lãnh địa của Thiên Chúa. Chính khi chúng ta tôn trọng nguyên lý toàn vẹn cách “tôn nghiêm” thì chúng ta đang tỏ bày niềm hy vọng tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

Trong Mt 6: 25-34, Chúa Giêsu nhắc nhở phải tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước, nghĩa là chúng ta dám sống nguyên lý toàn vẹn và phó thác cuộc đời mình vào Thiên Chúa. Bản chất đời sống thánh hiến là dám sống trước mầu nhiệm Nước Trời, là lựa chọn nguyên lý toàn vẹn với niềm hy vọng vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa. Đặc sủng của Thánh Thần được ban cho vị Sáng lập, được trở nên linh đạo của Hội dòng qua tinh thần và thể chế. Trong dòng chảy lịch sử, chúng ta nhận thấy linh đạo được diễn giải theo tình huống của hoàn cảnh và xa dần Đặc sủng của Thánh Thần. Mỗi người, trong thực tế khi đối diện với thách đố và trách nhiệm, cũng phai dần Đặc sủng, nỗ lực xây dựng Hội dòng với những lựa chọn cứng nhắc mang đầy tính luân lý….

Marie Antoine Duyên Hường, FMM ghi nhận.