Ái tín Sr. Matta, fmm (Maria Trần Thị Chính)

Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ
Tu viện Thánh Phanxicô – Qui Hòa
Trại Phong Qui Hòa, Khu vực II, Ghềnh Ráng, Qui Nhơn.
Đt : 0256.354.0252
Email : fmmqhoa@gmail.com

KÍNH BÁO: