Chúng Ta Chỉ Có Một Quê Hương Là Cả Thế Giới

Mẹ Sáng Lập Dòng muốn tất cả con cái có lòng say mê nhiệt thành đối với sứ vụ truyền giáo trên khắp thế giới và được chia sẻ đời sống trong những cộng đoàn quốc tế liên văn hóa. 

Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, niềm say mê này đã được cụ thể hóa qua việc chị Anna Đậu Thị Sinh được sai đến hiện diện và phục vụ tại một đất nước và một nền văn hóa khác.

Tất cả chị em Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ cùng diễn tả lời cam kết của mình cho sứ vụ truyền giáo qua việc hiệp thông với chị Anna Sinh. Nguyện xin Chúa ban muôn phúc lành cho tỉnh dòng Hàn Quốc nơi chị Anna Sinh được sai đến.