Bề Trên Tổng Quyền FMM: Sr Francoise Massy

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, Và cắt cử anh em để anh em ra đi, Và sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại” Ga 15,16. Bề Trên Tổng Quyền đương nhiệm của Hội Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ hiện nay là Sr Francoise Massy,fmm, quốc tịch Pháp. Nhiệm kỳ 2014-2020.

Tiểu sử Sr. Françoise Massy

-  Sinh ngày 02 tháng 3 năm 1947 – tại Bergerac (Pháp)

- Gia nhập Tiền tập viện FMM ngày 08 tháng 3 năm 1979 - tại Mane (Pháp)

- Gia nhập Tập viện FMM ngày 03 tháng 3 năm 1980 – tại tập viện Provins (Pháp)

- Ngày 25 tháng 3 năm 1982 – Tuyên khấn lần đầu tại Provins

- Tháng 9 năm 1982 – được sai đi truyền giáo ở Mexico

- Ngày 04 tháng 8 năm 1985 – Tuyên khấn vĩnh viễn tại Léon - Mexico

Năm 1996 đến 2008 – làm Tổng Cố vấn - Rome

-  Tháng 10 năm 2009  trở về Pháp

- Tháng 6 năm 2011 – Bề trên Giám tỉnh Tỉnh dòng Pháp

- Ngày 01 tháng 10 năm 2014 – Đắc cử Bề Trên Tổng Quyền Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ

Soeur là Vị Bề Trên Tổng Quyền thứ 11 của Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ. 

  

 

FMM/VN