Tổng tu nghị ngày 15 - 16/09/2014: Báo cáo tài chính

Sau khi lắng nghe, cầu nguyện và chia sẻ trên báo cáo của Sr. Sue, ngày hôm qua và hôm nay các tu nghị viên tập trung vào báo cáo tài chánh trong sáu năm vừa qua.

Sr. Marilyn Tarraz, Tổng Quản lý,  đã trình bày báo cáo này, chị hỏi chúng ta về trách nhiệm quản lý tài sản thuộc về tất cả chúng ta. Trách nhiệm quản lý cũng là một phần của  đoàn sủng và di sản tinh thần của chúng ta.

Để được thấm nhuần thông điệp của bản báo cáo này, chương trình đã dành thời gian cho cá nhân suy tư và làm việc nhóm.

Agnès Diouf, fmm

DOÃN HẰNG, fmm chuyển ngữ.