Cử hành Thánh lễ Tạ ơn dịp Nhận Trách Vụ Tân Giám Tỉnh Philippines

...Nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các chị trong các trách vụ của các chị với tư cách là Ban Lãnh đạo - Phục vụ cho đời sống của Tỉnh Dòng.

Tin Tỉnh Dòng Philippines

Cử hành Thánh lễ Tạ ơn dịp Nhận Trách Vụ Tân Giám Tỉnh

Hôm nay, ngày 31/10/2019, một sự kiện trọng đại đã diễn ra tại Cử hành Nhận Trách Vụ Tân Giám Tỉnh FMM Philippines trong Thánh Lễ do Cha Tasang Obico, OFM cử hành. Đó là Việc Nhận Trách Vụ Tân Giám Tỉnh của Tỉnh Dòng chúng tôi, Sr. Marilen Oliva, FMM, và các thành viên mới của hội đồng Tỉnh Dòng : Sr. Lydia Umipig, Sr. Glocar Eamiguel, Sr. Thea Bautista và Sr. Len Pineda. Nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các chị trong các trách vụ của các chị với tư cách là Ban Lãnh đạo - Phục vụ cho đời sống của Tỉnh Dòng.

Cảm ơn Sr. Jojo Fernando, FMM và hội đồng của Sœur gồm Sr. Grace Caneda, Sr. Marilen Oliva, Sr. Isabelita Suarez và Sr. Lynette Macahilig trong thời gian từ 4-8 năm phục vụ trong yêu thương cho Tỉnh Dòng.

FMM Philippines.