Nhận Trách Vụ Tân Giám Tỉnh Indonesia

Nhận trách vụ Giám Tỉnh là trở thành một nhà lãnh đạo phục vụ những Chị em được giao phó, để chăm sóc và chịu trách nhiệm linh hoạt đời sống Tỉnh Dòng. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì sự đồng thuận của Sœur với tiếng ECCE và FIAT, đã chấp nhận sứ vụ này...

Tin Tỉnh Dòng Indonesia

NHẬN TRÁCH VỤ TÂN GIÁM TỈNH

Chiều ngày 31 tháng 10 năm 2019, chúng tôi đã cử hành nghi thức nhận trách vụ Giám tỉnh của Sr. Juliati Bernadeta Budi, FMM; là Tân Giám Tỉnh của Tỉnh Dòng FMM Indonesia.

Nhận trách vụ Giám Tỉnh là trở thành một nhà lãnh đạo phục vụ những Chị em được giao phó, để chăm sóc và chịu trách nhiệm linh hoạt đời sống Tỉnh Dòng. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì sự đồng thuận của Sœur với tiếng ECCE và FIAT, đã chấp nhận sứ vụ này; và đặc biệt là sự mở lòng của Sœur để đi vào hành trình biến đổi, chính là niềm xác tín của toàn Hội Dòng hôm nay.

Chúng tôi biết đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng với ân sủng của Chúa, Sœur có thể thực hiện trách vụ này, và yên tâm về sự hỗ trợ của chúng tôi.

Một cách đặc biệt, chúng tôi cũng cảm ơn Sr. Maria Ona Kerans, FMM khi Sœur hoàn thành nhiệm kỳ Giám Tỉnh hôm nay. Nguện xin Chúa tiếp tục chúc lành cho Sœur và sứ vụ tương lai của Sœur.

FMM Indonesia.