Khai Mạc Cuộc Họp Các Tân Giám Tỉnh

Ngày 10/9/2019 tại nhà trung ương ở Roma, Sr Françoise Massy, Bề trên tổng quyền đã khai mạc cuộc họp các Tân Giám Tỉnh.

Sau lời nguyện mở đầu, các tham dự viên tiền vào trong sự chuyển động của Chúa Thánh Thần. Trong diễn văn khai mạc, Sr Françoise Massy nhắc lại lịch sử của nhà Via Giusti nơi Mary of the Passion đã sống và trải qua những biến cố quan trọng của cuộc đời Mẹ cũng như Hội Dòng đã sinh ra trong đức tin và sự hiến tế cao cả. Sr đã mời gọi các giám tỉnh tiếp tục kinh nghiệm đức tin “liên tục với một lịch sử cụ thể và tại một thời điểm cụ thể trong lịch sử”. Sr nhấn mạnh rằng “Con đường của Mẹ Maria và thánh Phanxico là con đường đặc biệt để các tân giám tỉnh hướng tới”.

Đời sống tu trì hôm nay đang đối diện với thách đố thực tế của những thay đổi trong thế giời toàn cầu. Làm thế nào để chúng ta có thể đáp ứng những đòi hỏi của sứ vụ hôm nay? Trong bối cảnh đó, Hội Dòng đã và đang đi vào tiến trình biến đổi để làm mới lại những năng lực của chúng ta và để sống ơn gọi của mình cách triệt để. Tầm nhìn của Hội Dòng là toàn Hội Dòng như một thân thể đạt tới được từ tiến trình biến đổi này. Mục đích của khóa đào tạo các tân giám tỉnh là cung cấp cho các chị các phương tiện để các chị thi hành vai trò lãnh đạo và cộng tác trong hành trình biến đổi của toàn Thân Thể Hội Dòng. Ngày khai mạc của cuộc họp rất trang trọng, tốt đẹp và êm ấm.

Nguồn: fmm.org