EGC ngày 15/9

Bước thứ 3: Nhân Lực, Cơ Sở, Khấn Tạm

Sau một ngày nghỉ ngơi thoải mái, chúng tôi đã có một buổi thuyết trình của Sr Linda Price – giám tỉnh Úc và Sơ trợ lý Tổng quản lý về nhân sự trong tương lai cho 5, 10, 15 tới. Các sơ đồ nhân sự này cho ta biết về những dữ liệu định lượng được và không định lượng được. Bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy các con số trong các biểu đồ, các tỉnh dòng biết được về ân ban và khả năng của từng chị em ẩn dưới những con số.

Trong 48 tỉnh dòng của hội dòng có 24 tỉnh dòng có số chị em ít hơn 85 và 24 tỉnh dòng có nhiều hơn 85 chị em. Điều này ảnh hưởng đến hội dòng trên mọi cấp độ: lãnh đạo, tài chính, cơ cấu và thể chế. Dù số chị em vẫn tiếp tục giảm, Hội Dòng sẽ không biến mất… Điều này vừa là một bảo đảm vừa là thách đố cho chúng ta. Chúng ta muốn hiện diện ở đâu về mặt địa lý và tại sao? Điều gì có thể và bền vững? Chúng ta cần cơ cấu nào để đối diện với tương lai?

Chúng tôi chuyển qua chia sẻ về các Cơ Sở…

Tất cả mọi người được yêu cầu đặt mình trong một hàng đi từ số lượng cao nhất của cơ sở đến số thấp nhất. Chúng tôi chia sẻ về các cuộc gặp gỡ được tổ chức trong các tỉnh dòng với các chị em đứng đầu các cơ sở và trong hội đồng tỉnh dòng mở rộng, những hiểu biết của chúng ta về sự đa dạng và phức tạp liên quan đến bối cảnh và hệ thống. Làm thế nào để chúng ta thấy trước được tương lai gần? Đâu là những hi vọng và mối quan tâm của chúng ta?

Cuối cùng chúng tôi gặp gỡ các khấn tạm:

Toàn bộ buổi sáng, chúng tôi tập trung chia sẻ về các khấn tạm qua các Video của 43 tỉnh dòng gửi về. Trong các nhóm ngôn ngữ, chúng tôi đã coi 18 Video của từ các lãnh thổ khác nhau của Hội Dòng trên toàn thế giới. Sau đó chúng tôi lắng nghe tiếng nói của các khấn tạm trong các hội đồng tỉnh dòng qua việc chia sẻ của các giám tỉnh. Chúng tôi bắt gặp lòng nhiệt huyết, niềm hy vọng, thách đố và những câu hỏi của các em. Chúng tôi lãnh trách nhiệm để nội tâm hóa những suy tư này trong hành trình của mình tại EGC.

 

 

Xem thêm hình:

 https://www.dropbox.com/sh/wdqp9zlylo8csyy/AACRZ6q1HE5dYiM12dVyQonBa?dl=0