Ý nghĩa logo EGC 2018

Hội Đồng Trung Ương Mở Rộng là thời gian quan trọng cùng sống chung với nhau, một sự tiếp nối những gì chúng ta đã bắt đầu từ Tổng Tu Nghị 2014.

Logo biểu đạt hành trình biến đổi của chúng ta trong các giai đoạn khác nhau của nó, được biểu tượng bởi tiến trình chữ U:

“Cảm nhận” – Nhận thức và lắng nghe thực tế và tính đa dạng của Hội Dòng và thế giới xung quanh chúng ta.

“Diễn tả ra” – Kết nối với những gì chúng ta được mời gọi LÀ

“Thực hành” – Chia sẻ với nhau cái chúng ta muốn mình LÀ, SỐNG VÀ LÀM CHỨNG.

Hội Đồng Trung Ương Mở Rộng là thời gian quan trọng cùng sống chung với nhau, một sự tiếp nối những gì chúng ta đã bắt đầu từ Tổng Tu Nghị 2014.

Đây là thời gian

trở về nguồn và định hướng chung của chúng ta;

để lượng giá xem chúng ta đã áp dụng các đường hướng đưa ra từ Tổng Tu Nghị 2014 như thế nào;

để chia sẻ kinh nghiệm sống của các tỉnh dòng qua việc thu lượm những hoa trái trên hành trình đã qua;

để mở cánh cửa dẫn tới tương lai.