EGC ngày 8/9

Bước đầu tiên: Thế Giới xung quanh chúng ta.

Hai ngày đầu tiên, chúng tôi quây quần bên các bàn làm việc theo kiểu café thế giới. Chúng tôi chia sẻ những gì cá nhân từng người đã khám phá qua kinh nghiệm Sensing cá nhân và kinh nghiệm đó đã đụng chạm tới chúng tôi như thế nào. Sau đó chúng tôi lắng nghe kinh nghiệm cũng như ảnh hưởng của các kinh nghiệm này trên  các tỉnh dòng và các cộng đoàn. Cuối cùng chúng tôi đi tới những đúc kết của các tỉnh dòng.

Một vài điểm chính lộ ra từ trong các trao đổi đó là: Di dân, công nghệ thông tin, gia đình, người trẻ, giới tính, người già trong các nước phát triển, khí hậu thay đổi và môi trường sinh thái, các loại khai thác khác nhau,  tình hình chính trị, xã hội, bạo hành, vô gia cư, tìm kiếm ý nghĩa và đời sống tinh thần, quyền con người và nạn buôn bán người.

Cuối cùng của bước đi đầu tiên này,  chúng tôi được mời gọi quay trở lại bằng cách đọc lại những kinh nghiệm của các tỉnh dòng với các câu hỏi sau:

1.      Chị cảm thấy toàn bộ Cơ Thể đã tham gia vào tiến trình Sensing này như thế nào? Tại sao?

2.      Tiến trình Sensing này góp phần biến đổi sự hiện diện FMM của chị trong toàn bộ hệ thống xung quanh chị? Tới bây giờ, Chị có muốn làm gì khác đi không? Hoặc chị có muốn tiếp tục như trước kia?

3.      Cho đến hôm nay, Cái gì giúp cho chị bước vào/ cản trở chị bước vào tiến trình này?

Thật tốt khi lắng nghe các bàn khác nhau chia sẻ Hội Dòng đang bước về phía trước và nhận ra rằng chúng ta vẫn đang tiếp tục hành trình của mình.

Xem hình ngày 10/9: https://www.dropbox.com/sh/uegys1jt941jbmi/AAC5BcpT5IEkypT2aBiu6YMOa?dl=0