Hội Đồng Trung Ương Mở Rộng trên một bình diện mới!

EGC là thời gian ân sủng để lắng nghe nhiều hơn. Chúng ta sẽ ở lại điểm sâu nhất của tiến trình chữ U, lắng nghe Thần Khí trong mỗi người và cùng nhau biện biệt các suy tính chung của toàn thể Hội Dòng. Điều này sẽ cho phép lời mời gọi của Thiên Chúa được tỏ lộ ra…

Trong hai năm rưỡi qua, Hội đồng trung ương mở rộng (EGC) lần này đã và đang tiếp tục hành trình chữ U và trải qua kinh nghiệm Sensing về Đoàn Sủng FMM cũng như môi trường xung quanh chúng ta để xây dựng bức tranh toàn cảnh về Hội Dòng…Một bức tranh sẽ nói với chúng ta, là những chi thể trong một Thân Thể cùng biện biệt để nhận ra những gì không thể tiếp tục và những gì chúng ta cần đạt tới.

EGC là thời gian ân sủng để lắng nghe nhiều hơn. Chúng ta sẽ ở lại điểm sâu nhất của tiến trình chữ U, lắng nghe Thần Khí trong mỗi người và cùng nhau biện biệt các suy tính chung của toàn thể Hội Dòng. Điều này sẽ cho phép lời mời gọi của Thiên Chúa được tỏ lộ ra… Chúng ta muốn đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa như thế nào trong thế giới hôm nay? Chúng ta muốn trở thành ai?

Đầu tiên chúng ta sẽ tìm những cách thức mới trong việc chúng ta là, chúng ta sống, làm việc, hoạt động và tổ chức để cùng nhau đưa ra điều gì đó mới mẻ. Sau đó, trong ánh sáng về điều mà Thiên Chúa đang mời gọi, chúng ta biện biệt các phương thế để bước về phía trước, tiến đến người mà chúng ta muốn trở thành trên hành trình tiến đến tổng tu nghị 2020.

Là những chi thể trong một thân thể trong quá trình biện biệt, chúng ta sẽ cùng nhau đi theo 9 giai đoạn. Sau mỗi giai đoạn, 3 nhóm các giám tỉnh sẽ thâu tập lại những điểm chính của giai đoạn trong hành trình này và chia sẻ với toàn hội đồng… như chúng ta vẫn thường làm. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ một vài tin tức tới chị em.

Xem thêm hình ảnh: https://www.dropbox.com/sh/jn0dy5idikcf1d3/AAAdpD8lzWCNawYLd2cgIUeCa?dl=0

Xem Video:  https://www.dropbox.com/s/gwlgzcmxtk97dyq/Atmosphere%20of%20the%20Beginning%20EGC.mp4?dl=0