Giờ tưởng niệm cha thánh Phanxico tại Kenya.

Theo truyền thống, cứ tới ngày lễ thánh Phanxico, đại gia đình Phan Sinh quy tụ lại để tưởng niệm giờ phút lâm chung của vị cha chung. Năm nay có 10 hội dòng tham dự. Xin chúc tụng Chúa!

Lạy Cha Hằng Hữu, hôm nay cha đã ban thưởng sự sống đời đời cho Đấng bảo trợ chúng con là Cha thánh Phanxico. Xin thương ban cho chúng con, những người đang tưởng niệm giờ phút cuối cùng của cha thánh trên trần thế này, cũng có được niềm vui khi chia sẻ phúc lành cùng với ngài.

Thánh Phanxico được diễm phúc nên đồng hình đồng dạng với Con Chúa trong nghèo khó và khiêm nhường. Xin cho chúng con là những người nối gót chân thánh Phanxico cũng theo sát Đức Kito ngày một hơn trong vui tươi và phó thác.