Lịch Sử Hội Dòng

Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ là một Hội Dòng quốc tế thuộc quyền Tòa Thánh, hiến thân cho việc truyền giáo khắp nơi trên thế giới bằng đời sống chiêm niệm và hoạt động tông đồ.

Trong lòng lịch sử bao la của Hội Thánh, lịch sử của Hội Dòng được đan dệt cách lạ lùng bởi tình yêu Thiên Chúa. Hội Dòng được thành lập vào ngày 6/1/1877 dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng PIÔ IX, với chiếc nôi đầu tiên tại Ấn Độ, và mang tên là Dòng Thừa Sai Đức Mẹ. Dòng gia nhập vào gia đình Phan Sinh từ năm 1882 và đổi tên thành Hội Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ. Đấng Sáng Lập Dòng là Mẹ Marie de la Passion, quốc tịch Pháp. Những đặc tính đời sống của Mẹ và các chị em tiên khởi đó là sự đơn sơ, nghèo khó, vui tươi, tinh thần gia đình và lòng phó thác trọn vẹn vào thánh ý Chúa.

Lấy đời sống chiêm niệm trong hoạt động làm nền tảng, đoàn sủng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ bao gồm các yếu tố Hy Lễ, Thờ Phượng, Thừa Sai, đồng thời mang chiều kích Thánh Mẫu, Phan Sinh và tính quốc tế. Sứ vụ Thừa sai của Dòng mở ra khắp bốn phương trời. Hiện nay, Hội Dòng có mặt trên khắp năm châu với khoảng 7.000 nữ tu thuộc 88 quốc tịch sống linh đạo của Mẹ Marie de la Passion, hiến thân cho sứ vụ truyền giáo khắp 5 châu, hiện diện trong 77 quốc gia... Chị em luôn sẵn sàng để được sai đi khắp mọi nơi và đến với mọi người, nhằm đáp ứng các nhu cầu của Giáo Hội và xã hội trong thế giới hôm nay.