Bài Giảng Trong Thánh Lễ Tuyên Khấn Vĩnh Viễn 2022

Kính thưa quý cha, quý anh chị em!

Hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ để dâng 10 chị em trong dòng PSTSDM cho Chúa. Khi bước vào cửa nhà nguyện tôi nhìn lên nhà tạm thấy có dòng chữ latin ECCE – FIAT. ECCE là lạy Chúa này con đây. Con đây, đi cùng với chữ FIAT là để vâng theo ý Chúa. Con đây, con tự nguyện dâng mình cho Chúa để làm theo ý Chúa, vâng phục ý Chúa. Bài đáp ca mà các chị em chọn cũng nằm trong chủ đề đó. “Lạy Chúa này con đây, con đến để thực thi ý Ngài.” Không phải làm theo ý con mà làm theo ý Ngài.