Tang lễ Sr. Matta Nghiêm
 • Chị em trước khi lấp huyệt
 • Thân quyến bên phần mộ
 • Hạ huyệt
 • Làm phép mộ phần
 • Đưa ra nghĩa trang
 • Phút chia tay...
 • Chị em FMM từ biệt
 • Nghi thức tiễn biệt
 • Chị GT cám ơn
 • Anh em bệnh nhân
 • ĐC Khôi chủ tế
 • Bên chị em
 • Bắt đầu thánh lễ
 • Trong nhà thờ
 • Chị em FMM
 • Linh mục đồng tế
 • Đoàn rước
 • Lên nhà thờ
 • Di quan
 • Bình an
 • Liệm
 • Nghi thức tẩn liệm
 • Chị em tiễn biệt
 • Bệnh nhân tiễn biệt
 • Trước giờ tẩn liệm
 • Quàn tại nhà khách
 • Tang lễ Sr. Matta Nghiêm
Next
Previous