Chị em trước khi lấp huyệt

Thân quyến bên phần mộ

Hạ huyệt

Làm phép mộ phần

Đưa ra nghĩa trang

Phút chia tay...

Chị em FMM từ biệt

Nghi thức tiễn biệt

Chị GT cám ơn

Anh em bệnh nhân

ĐC Khôi chủ tế

Bên chị em

Bắt đầu thánh lễ

Trong nhà thờ

Chị em FMM

Linh mục đồng tế

Đoàn rước

Lên nhà thờ

Di quan

Bình an