Đón tiếp Đức TGM Leopoldo Girelli
 • lên xe
 • Chào về
 • Sơ Giám tỉnh trình bày
 • Cha sở chúc mừng
 • Rước vào
 • Đeo vòng hoa
 • Chào đón
 • Chào đón
 • Chào đón
 • Chào đón
 • Chờ đợi
 • treo cờ
 • Bơm bong bóng
Next
Previous