Chị Giám Tỉnh đọc lời tri ân

Các vũ công xuất sắc

Chị Nai Luệ

Bậc đáng kính

Các linh mục dâng lễ

Các ca sĩ nhà ta

Cám ơn quí khách

Đoàn rước

Phanxico và người nghèo

Chăm sóc bệnh nhân phong

Tiếp nối sứ mạng