Đại diện cám ơn

Tham dự viên

Chứng từ của Cha Bảo Lộc

Cha Peter Phan Đình Cho

Cha Giám Học giới thiệu diễn giả

Cha Phó GT OFM giới thiệu

Hội Thảo Thần Học về đề tài Phúc Âm Hóa và Đối Thoại Liên Tôn