1. Chiều Tím Can vê - Phan Hùng

2. Giờ Tử Nạn- Lm Nguyễn Sang

3. Thập Giá Ngát Cao, Lm Hoàng Kim

4. Lạy Cha

5. Nếu Đẹp Lòng Cha